TRIM401 Редактиране на преводен текст - немски език

Анотация:

Курсът има за цел запознаването на студентите с начините за редактиране на различни жанрове преводен текст от немск на български език. Важен елемент в обучението е запознаването със съществуващите справочници и специализирани страници.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

преп. Анжела Ангелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

спецификите при редактиране на различни видове текстове

2) могат:

- да анализират граматически и лексикално преводен текст;

- въз основа на установените характеристики да извършват адекватна редакция на преводния текст
Предварителни изисквания:
Много добро ниво на владеене на немски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Johannes Sailler. Handbuch Korrekturlesen: Erfolgreich Korrektur lesen. Korrekturwissen von A bis Z, 2017

Maria Grozeva. Probleme bei der Ubersetzung juristischer Texte. In: Zybatow, Lew / Petrova, Alena / Ustaszewski, Michael (eds.) (2012): Translationswissenschaft: alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, S.

Friedrich Muller / Ralph Christensen / Michael Sokolowski: Rechtstext und Textarbeit, Berlin 1997