TRIM352 Междукултурна прагматика и превод

Анотация:

Курсът е съставен от теоретичен и практически компонент като главната цел е да се запознае студентите с основните прагматични аспекти, които трябва да се отчитат в процеса на превод. Знанията в областта на междукултурната прагматика дават възможност да отчитат разликите във фоновите знания между езика на превода и езика на оригинала и да търсят подходящо преводно съответствие. Курсът

• поставя се фокус върху различни аспекти на междукултурната и междуезикова прагматика;

• разглежда се междукултурният трансфер при превод;

• предоставя се рамка, чрез която ефективно да се тълкуват и превеждат различните културни особености и начини на изразяване

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.
проф. Дияна Янкова  д.н.
доц. Ирина Георгиева  д-р
доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат

• основни понятия за междукултурното общуване като комплекс от междукултурни връзки и познаване на езика-цел;

• знания за различията между традициите, социални групи и практики в собствената си и тази на културата-цел;

2) могат:

• да тълкуват другата култура и да взаимодействат с нейни представители;

• да придобиват нови знания за други култури и критично да оценяват разликите спрямо своята;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчана литература:

Austin, John L. 1962. How to do things with words. New York: Oxford University Press.

Charles Morris. Foundations of the Theory of Signs. N. Y. 1938. Charles Pierce. How to make our ideas clear. Collected Papers, v.5, Cambr.-Mass. 1960. Joerg Meibauer. Pragmatik. Stauffenburg Verlag. 2003.

English. Journal of Pragmatics. 10(2), 163–172.

Grice, H. P. 1975 [1989]. Logic and Conversation. Syntax and Semantics, 3, edited by P. Cole and J. Morgan, Academic Press; http://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Grice-Logic.pdf

Haouse, Julianne.1997: Interkulturelle Pragmatik und Ubersetzen. In: G. Wotjak and H. Schmidt,(Hg.) Modelle der Translation. Models of Translation. 21-40. Frankfurt: Vervuert. 1997.

Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

Levinson. Stephen C 1998: Pragmatics. N. Y.

Schiffrin, D. 2001. Discourse Markers. In: Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishing.

Schiffrin. D. 1987. Discourse Markers. Studies in International Sociolinguistics 5. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. 1969. Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. 1979. Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press

Витгенщайн, Л.“Логико-философски трактат” § 1-3, 6-7. В: Избрани съчинения, С., 1988

Витгенщайн, Л. “Философски изследвания”, §1- 133. В: Избрани съчинения, С., 1988

Димитрова, С. Лингвистична прагматика. Велес. 2009.

Димитрова, Ст. съст. и ред. Прагматика на текста. Изд-во на БАН, 1998.

Дэвидсон, Д. “Общение и конвенциональность”. На адрес: http://khazarzar.skeptik.net/books/index_ph.htm

Грайс ,П. Х., “Логика и разговор”, в: Новое в зарубежной лингвистике, М., 1985 или ксерокопие на бълг. ез.

Кирова, Л. 2010. За прагматичните аспекти на съвременната комуникация. http://liternet.bg/ publish3/lkirova/za_pragmatichnite.htm

Куайн, У. В. О. “Двете догми на емпиризма”. В: А. Карагеоргиева, В. Ангелов, “Естетика на познанието”, С., Унипрес 2004

Новое в зарубежной лингвистике, т. ХVІ Прагматика. "Прогресс", Москва, 1985.

О’Конър, Дж. /Я. Макдермът. Принципи на невролингвистимното програмиране. Лаков прес, С. 2000

Остин, Дж. 1996. Как с думи се вършат неща. София: ИК „Критика и хуманизъм“.

Пърс, Ч. 1994. Какво е прагматизмът. Теории за истината. София: Университетско издателство “Св. Кл.Охридски“, 167-186.

Фреге, Г. : Върху смисъла и значението, Кора, свитък І, бр. 1, С., 2000 или в сб. Ранна аналитична философия, С., 2003

Хабермас, Ю. Философия на езика и социална теория, С. 1999, ч. 2, 3

Електронни източници

http://www.univie.ac.at/ling-plattform/liwi/index.php?title=Einf%C3%BChrung_in_die_Pragmatik_VO_%28Ausgearbeiteter_Fragenkatalog_wie_oben;_aber_erg%C3%A4nzt_und_vollst%C3%A4ndig%29