TRIM110 Теория на превода

Анотация:

Курсът е основен и цели да установи и уеднакви познанията на студентите по основните положения на общата теория на превода, по конкретните частни теории на превода и по специалната теория на устния превод. Предвижда се работата да се развие в лекции, семинарни занятия, дискусии, самостоятелни работи на студентите и да завърши с курсова работа.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1. Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

Студентите

1. Знаят:

- основните постановки на Общата теория на превода с акцент върху преводаческите трансформации;

- същността и развитието на съответните частни теории на превода;

- теоретичните различия между специалните теории на писмения и на устния превод.

2. Могат:

- да анализират преводен текст в сравнение или без сравнение с оригинала

- да прилагат творческо отношение към процеса на превода;

- да развиват у себе си редакторски умения.


Предварителни изисквания:
известни най-общи познания по ТП

преводаческа практика

ползването на повече от два езика е предимствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Alexieva, B. Readings in General Translation Theory. Sofia: 1985.

Mounin, G. Les problemes theoriques de la traduction. Paris: 1963.

Nida, E. A. & Taber, C. The Theory and Practice of Translation. Leiden: 1969.

Ортега и Гасет, Х. “Нищета и блясък на превода”. В “Есета”. София: 1993.(на испански и на немски също: Miseria y esplendor de la traduccion; Elend und Glanz der Ubersetzung)

Федоров, А. “Основы общей теории перевода (лингвистический очерк)”. Москва: 1968.

“Преводът и българската култура” (сборник).

Garcia Yebra, V. En torno a la traduccion. Madrid: 1985.

Бархударов Л. “Язык и перевод”. Москва: 1975.

Лилова, А. “Увод в общата теория на превода”. София: 1981.

Рецкер, Я. “Теория перевода и переводческая практика”. Москва: 1974.

Garcia Yebra, V. Teoria y practica de la traduccion. Madrid: 1993.

Васева, И. “Стилистика на превода”. София: 1989.

Влахов, С., С. Флорин. “Непреводимото в превода”. София: 1990.

Levi, A. La traduccion del espanol al bulgaro ( sistema, norma, uso) (Esbozos para una Teoria de la traduccion del espanol al bulgaro y viceversa). В: “40 години Испанска филология в Софийския Университет ”. София: 2002.

Специализирана според езика:

Испански език:

Garcia Yebra, V. Teoria y practica de la traduccion. Madrid: 1993.

Garcia Yebra, V. En torno a la traduccion. Madrid: 1985.

Levi, A. La traduccion del espanol al bulgaro ( sistema, norma, uso) (Esbozos para una Teoria de la traduccion del espanol al bulgaro y viceversa). В: “40 години Испанска филология в Софийския Университет ”. София: 2002.

Руски език:

Комиссаров, В.”Теория перевода”. Москва: 1990.

Рецкер, Я. “Теория перевода и переводческая практика”. Москва: 1974.

Федоров, А. “Основы общей теории перевода (лингвистический очерк)”. Москва: 1968.

Швейцер А. “Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. Москва: 1988.

Немски език:

Jager G. Translation und Translationslinguistik. Halle: 1975.

Kade,O. Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Translation. IN “Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft”. Leipzig: 1968.

Neubert A. Pragmatische Aspekte der Ubersetzung. IN “Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft”. Leipzig: 1968.

Английски език:

Hatim B., I. Mason. Discourse and the Translator. London: 1990.

Newmark P. A Textbook of Translation. London: 1987.

Steiner. G. After Babel. Aspects of Language and Translation. New York: 1975.

Забележка: Студентите могат да получат от преподавателя допълнителни заглавия по Теория на превода на първия или на втория си чужд език.

Средства за оценяване:

а) контролни работи (тестове)

б) участие и активност на студента по време на занятия

в) домашни задания

г) курсова работа