LTIM211 Съпоставителен анализ на правна терминология (немски език език)

Анотация:

Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Преподавател(и):

 Даниела Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: