ESPB217 Практически испански език

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа и е едносеместриален. Включва както семинари, така и практически занятия. Предполага различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на испански език на ниво А2 (малко напреднали - COOPERATIVE), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво В1.1. Тази цел предполага:

• разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения, придобити в курс ESPB 117;

• развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на испански език в ежедневието;

• усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на испански език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Свилена Джурковска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговарящ на равнище A2 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

2) могат:

• При слушане да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасят до тях (основна информация за тяхното семейство и непосредственото им обкръжение, пазаруване, работа и т. н.); да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

• При четене да четат кратки, елементарни текстове; да откриват конкретна предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и др.; да разбират кратки лични писма.

• При диалогична реч да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми дейности; да водят кратък разговор, въпреки че обикновено не разбират достатъчно, за да могат да го поддържат.

• При монологична реч да опишат накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието си, настоящата или предишната си професионална дейност.

• При писане да напишат кратки бележки и съобщения; да водят обикновена лична кореспонденция, като описват събития и впечатления.


Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс ESPB 117 или овладени знания и умения, съответстващи на ниво A1 от езиковата рамка на СЕ.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. ?Fiestas muchas fiestas! Изразяване на сегашни действия и лексика, свързана с празници. Изразяване на бъдещи действия. Градът на бъдещето. Разделното събиране на отпадъци.
 2. ?Que estas haciendo? Лексика, свързана с ремонт в дома. Изразяване на минали действия в период от време, незавършил в момента на говоренето. Изразяване на притежание. Лексика, свързана с рицарски романи.
 3. De compras. Изразяване на желание, предпочитание, даване на съвет. Лексика, свързана с цветове, тъкани, магазини, дрехи, младежка мода. Степени за сравнение. Лични местоимения пряко и непряко допълнение. Тест 1
 4. ?Para ir a …? Даване на положителна заповед. Утвърдителен императив. Лексика, свързана с ориентиране в пространството, даване на инструкции и съвети. На работното място с Feng Shui.
 5. ?Aquellos tiempos eran fantasticos! Минално несвършено време на изявителното наклонение. Лексика свързана с детските години, прекарване на свободното време в миналото, описание на хора, предмети, природа и т.н. в миналото. Междинен тест.
 6. El enigma de los tres secretarios. Лексика, свързана с полиция, обир на банка и кражба, детективи и престъпност. Ежедневни дейности, извършени в период от време, завършил в момента на говоренето.
 7. El Dorado. Исторически събития и легенди. Писане на CV. Даване на информация за живота и биографията на даден човек. Минало свършено време: глаголи със собствена неправилност.
 8. El Titanic. Важни исторически събития. Минало свършено време: глаголи с промени в коренната гласна, с правописни промени на гласни и на съгласни. Опозицията Preterito Perfecto / Preterito Indefinido. Упражнения.
 9. La Ruta de la Seda. Пътят на коприната. Открития. Мистериозни истории. Изразяване на продължителни действия в миналото: Preterito Imperfecto. Описания. Неопределителни местоимения прилагателни.
 10. ?Que deberia hacer? Лексика, свързана със свободното време, лични преживявания, даване на съвети. Прост кондиционал: правилни и неправилни глаголи. Домът на бъдещето.
 11. Leyenda sobre Mexico. Минало предварително време на изявителното наклонение. Лексика, свързна с легенди, митология, митични герои и същества. Разказване на митове и легенди. Тест 2
 12. Shakira y los ninos. Лексика, свързана с известни актьори и певци. Благотворителност и милосърдие. Съгласуване на времената в минал план на изявително наклонение. Трансформации при преминаване от пряка в непряка реч.
 13. Финален преговор.
 14. Подготовка за финален изпит (писмен и устен).
 15. Финален изпит писмен. Финален изпит устен.

Литература по темите:

Основна:

- Янева, Д., Сиракова, В., Мичев, Ст.; «Paso A Paso»: Учебник по испански език + CD, Ниво A2+; Везни-4, София, 2011;

Допълнителна:

- Янева, Д. и Мичев, Ст.; Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001;

- Янева, Д. и Мичев, Ст.;Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;

- «Prisma de ejercicios» Nivel A2. Continua, превод и адаптация Станимир Мичев; Колибри, София, 2008.

Средства за оценяване:

Междинният тест е с формат близък до формата на теста за финалния изпит. Той е вид подготовка и тренировка за финалния тест.

Задачите за писмена самостоятелна работа (портфолио) се качват и проверяват в MOODLE.

Крайна оценка за курса студентът може да получи от текущо оценяване или от писмен изпит през изпитната сесия.

Крайната оценка от текущо оценяване е комплексна и се формира на базата на оценката от текущия контрол - 40% и оценката от финалния изпит - 60%.

При положителна крайна оценка студентът получава своите кредити.

При слаба оценка или при желание за повишаване на крайната оценка от текущо оценяване студентът може да се яви на писмен изпит по време на изпитната сесия .

За крайна оценка от изпит студентът се явява на писмен изпит през изпитната сесия.