OOLE211 Английски език, A2

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа и е едносеместриален. Основна цел на курса е усвояването на основни знания за езика и умения за неговата ефективна употреба в различни ситуации. С оглед на динамично променящата се действителност и очакваните от пазара на труда нов тип езикови умения, курсът развива също и основни «умения на 21-ви век», като умения за работа в академична и (мултикултурна) професионална среда.

Тази цел предполага:

• развиване на умения за четене / слушане с разбиране от общ и академичен характер

• изграждане основите на специализиран речников запас, съответстващ на изучаваната специалност

• изграждане на основни умения за създаване на писмен текст от общ характер без плагиатство

• развиване на основни комуникативни умения за общуване в ситуации от ежедневието: устна и писмена комуникация с чуждестранни студенти и преподаватели в родна и/или чуждестранна среда

• изграждане на «умения на 21-ви век» за работа в академична и професионална среда:

общуване в- и адаптивност към професионална среда:

- критично мислене;

- Soft-skills (ефективна комуникация при работа в екип, в и извън учебната среда);

- информационна и дигитална грамотност;

- автономно учене;

- утвърждаване на нагласите за учене през целия живот;

- ефективно общуване в- и адаптивност към професионална среда;

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Гергана Стоилова  
преп. Слава Черпокова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила и конструкции;

• сравнително широк диапазон от думи ,фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени) с цел успешна комуникация в ежедневна и академична среда.

2) могат:

• при слушане да разпознават ключови думи и изрази за разбиране на основната идея; да схващат същественото в кратки и ясни съобщения и послания.

• при диалогична реч да общуват във всекидневни ситуации, изискващи обмен на информация по познати теми и дейности от бита и учебната среда.

• при монологична реч да описват накратко с определен набор от изрази и изречения учебното си място и специалност, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.

• при четене да четат кратки по обем текстове, да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, каталози и други, да разбират кратки лични писма.

• при писане да пишат бележки, свързани с ежедневни нужди, и писма до близки хора; да изложат елементарен разказвателен текст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения по английски език, отговарящи на изучаваните в ниво А1 (вж. Паспорт на курс OOLЕ 111)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Family and Friends / Word order in questions; Present Simple Tense
 2. What is in the picture?Clothes./Present Continuous Tense; Prepositions of place
 3. Holidays and Travelling /Past Simple - regular and irregular verbs
 4. Telling stories /Past Continuous; Linking words
 5. Plans and arrangements / Be going to; Present Continuous
 6. What's the word? /Defining relative clauses; Paraphrasing
 7. Parents and Teenagers.Housework /Present Perfect+yet,just,already
 8. 8.Fashion and Shopping / Present Perfect or Past Simple
 9. City Life.Healthy lifestyle./Comparatives and Superlatives;Quantifiers
 10. Optimists & Pessimists / will/won't-predictions,decisions,promises,offers
 11. Life skills / Uses of to infinitive & gerund; have to / must
 12. Giving Advice / Should / Shouldn’t; Conditionals-Types 1,2
 13. Famous people.Inventions / Present perfect + for/since; Passive voice
 14. Education and School life / Used to
 15. Revision.Final Test.

Литература по темите:

• Oxenden, Clive et al. (2012) English File, Pre-Intermediate third edition. Oxford: Oxford University Press

• Oxenden, Clive et al. (2005) New English File, Pre-Intermediate. Oxford: Oxford University Press

• Bohlke, David with Stephanie Parker (2016), Keynote Pre-Intermediate. National Geographic Learning, Cengage Learning

• Longshaw, Robin et al (2016), 21st Century Reading Pre-Intermediate. National Geographic Learning, Cengage Learning

• Blass, Laurie, Mary Vargo (2016) Pathways Pre-Intermediate. National Geographic Learning, Cengage Learning

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

За формиране на оценка от текущо оценяване от студентите се изискват общо четири текущи оценки. Оценката за присъствие и участие се поставя при присъствие в минимум 50% от занятията през семестъра по следната скала:

Отличен (6) Участва активно и редовно в дискусиите. Редовно поема инициатива за участие. Справя се успешно с поставените в час задачи. Напълно отговаря на изискванията за нивото.

Мн. добър (5) Участва редовно в дискусиите, понякога поема инициатива. Справя се добре с поставените в час задачи, понякога има пропуски/грешки, които не затрудняват разбирането значително.

Добър (4) Включва се в дискусиите, но има нужда от подканяне/ допълнителна помощ. Изпитва известни затруднения при справяне с поставените в час задачи.

Среден (3) Необходимо е усилие от страна на преподавателя за включване на студента в общите дейности и задачи. Трудно се справя с поставените задачи.

Слаб (2) Присъствието е формално. Занимава се основно със странични дейности (чат, социални мрежи и т.н.). При опит от страна на преподавателя да го включи в дейностите, реагира с нежелание/ не може да се включи адекватно. Езиковите знания и умения не отговарят на нивото.