BUTB301 Туристически дестинации

Анотация:

• Целта на курса е да се изяснят проблемите, касаещи състоянието и развитието на туристическата дестинация в световен мащаб. Курсът има не само теоретико-методологически, но и практико-приложен характер.

• Теоретико-методологическите проблеми обхващат проектирането и планирането на туристическите дестинации, както и изучаването на особеностите на природата (релеф, води, растителност, животински свят, ландшафт, геология), които се явяват притегателна сила за туристите. Освен това се засягат и паметниците на археологията, историята и културата, обекти и събития, които привличат туристи с различни потребности.

• Практико-приложните проблеми се отнасят до конкретните особености на всяка една от туристическите дестинации в глобален мащаб. В курса се използва класификацията на дестинациите, възприета от Световната организация по туризъм към ООН, в съответствие с която се разглеждат пет основни региона – Африка, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия и Океания, Европа и Близкия Изток. За всяка една от туристическите дестинации подробно се анализират природните, културните, икономическите и други характеристики, както и специфичните особености, отнасящи се до традициите и обичаите, гастрономията, народопсихологията, както и най-често срещаните поведенчески модели.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Икономическата същност на понятието туристическа дестинация;

• Профила на туристическата дестинация като обуславящ фактор за развитието на туризма.

2) могат:

• Да прилагат различните подходи към концепциите за развитие на туристическите дестинации като част от анализа и изследването на туризма;

• Да проучват, проектират и планират характеристиките и особеностите на дестинации по региони.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Рибов, М. и кол., Туристически дестинации, Тракия М, София, 2008

• Мери Анн-Галахар, Мечтаните туристически дестинации, Сиела, София, 201

• Станкова, М., Осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2010

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 50 %