BUTB201 Въведение в икономиката на туризма

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в базово ниво на бакалавърската програма. Изучава се сектора на туризма от икономическа перспектива. Курсът включва следните въпроси: какво определя търсенето и предлагането на туристически услуги, ползи и разходи при развитието на туризма за местната общност; конкуренция на туристическия пазар; оценка на икономическия ефект от туризма на местно, национално и международно ниво; външни ефекти от туристическия бизнес.

Целта е:

Курсът има за цел да предостави необходимите знания и инструменти за прилагане на основните икономически принципи и закономерности в туристическия бизнес. По този начин студентите ще придобият умението да правят оценка и анализ на икономическия ефект и принос на туризма на местно, национално и международно ниво.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория и тяхното приложение при анализа на туристическия бранш;

• Източниците на информация за основните икономически процеси и явления в туристически сектор

2) могат:

• Да оценяват как икономическите фактори влияят върху туристическата индустрия;

• Да анализират механизмите и факторите, които определят търсенето и предлагането на туристически услуги;

• Да оценяват приноса в икономиката на туристическата индустрия;

• Да оценяват положителните и отрицателните икономически ефекти от туризма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в икономикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Икономическата наука и туристическата индустрия. Икономически избор и алтернативна цена. Микроикономика и макроикономика – значение, обхват и аспекти в туристическия бизнес (преки и косвени ефекти, заетост, „внос и износ“ на туристически услуги, инфлация, безработица). Платежен баланс.
  2. Търсене на туристически услуги. Туристическата индустрия: същност, икономическо значение, измерения, базови модели исторически тенденции. Компоненти на търсенето на туристически продукти. Склонност към пътуване. Фактори на търсенето в туризма – икономически, демографски, социокултурни, лични, мобилност, сезонност. Процес на вземане на решения от потребителите на туристически услуги
  3. Принос на туризма в международната икономика. Глобализация – фактори, аспекти, мултинационален характер на туристическата индустрия. Международни и национални политики в сферата на туризма като икономически сектор. Икономически принос на международния туризъм – казусът с въздухоплаването и самолетната индустрия. Сливания и поглъщания в туристическия бизнес
  4. Принос на туризма към националните икономики. Генериране на доходи. Ползи и разходи от туризма. Анализ на икономическото въздействие. Икономическа политика – фискална, парична, конкурентна политики. Развитие на туризма – роля на бизнеса, на държавата. Политики в сферата на туризма.
  5. Региони, генериращи туристи, и региони, дестинации за туристи. Туристопоток. Разходи за туризъм – класификация и анализ. Развити и развиващи се държави и туристическата индустрия.
  6. Принос на туризма към икономиките на местните общности. Регионално развитие. Създаване на работни места, местен туристически бизнес.
  7. Икономически аспекти на туризма. Туристически атракции – собственост и управление, ефекти в икономически и екологичен план. Управление на посетители – техники на предлагането и на търсенето. Ценова политика. Положителни и негативни икономически въздействия на туризма.
  8. Мултипликатор на разходите за туризъм. Вътрешно- и външноикономически ефекти. Зависимост от туризъм. Видове негативни въздействия. Облагане на туризма. Жизнен цикъл на туристическия продукт
  9. Роля на туризма за българската икономика – тенденции, проблеми, перспективи

Литература по темите:

Dwyer L, Forsyth P, Dwyer W. Tourism Economics and Policy. United Kingdom: Channel View Publications, 2nd Edition, 2020.

Clement Tisdell, Handbook of Tourism Economics: Analysis, New Applications and Case Studies. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2013.

John Tribe, The Economics of Recreation, Leisure and Tourism, Forth Edition, Elsevier Ltd., 2011.

Stabler, M.J., Papatheodorou, A., & Sinclair, M.T. (2010). The Economics of Tourism (2nd ed.). Routledge.

Записки от лекциите.

Презентации в електронната система Moodle.

Допълнителна литература

С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

Икономикс, колектив, Издание “Тракия-М”, С., 1998.