BUTB200 Правни регулации в туризма

Анотация:

• Да покаже фундаменталната роля на правото за уреждане на обществените отношения,свързани с управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности ,туристическите организации и услуги

• Да запознае студентите с действащата правна регламентация и нейните изисквания за започване на делова активност в сферата на туризма

• Да създаде умения студентите да се ориентират в новостите на правната регламентация

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

 Росица Цанкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще

1) знаят:

Постановките на основните нормативни актове, регламентиращи туристическата дейност-Закон за туризма и издадени подзаконови нормативни актове

Кои нормативни актове от различни клонове на правото имат значение за регулиране на определени аспекти от туристическите отношения

Предвидените санкции при нарушаване правилата на икономическия живот

2) могат:

Да разсъждават и да се изразяват чрез юридически понятия

Да боравят с нормативен материал , да извличат необходимата информация от него и да актуализират знанията си в бъдеще

Да използват знанията си за постигане на конкретгни цели и решаване на казуси


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни знания за правото като наука и за наличието на правила, които регулират поведението на участниците във важни обществено-икономически отношения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Закон за туризма

Допълнителна

Михайлов, М., Стратегическо управление на туризма. Трето допълнено и преработено издание. Издателство на НБУ 2015

Шишков А. , Туристическо право , Идея , Стара Загора 2000

Цанков В., Правна уредба на туризма в България, Сиела 2009

Средства за оценяване:

тест №1 и тест №2