APLB320 Етнология на туризма

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с културното разнообразие като фактор в общественото развитие и ресурс за туризма както в национален, така и в регионален аспект. Разглеждат се различни форми на културно различие, както и принципи и примери на интеркултурна комуникация. Акцентът е върху добрите практики, проследяват се и примери на използване на конкретни културни обекти, събития, артефакти за туристически дестинации или за включване в стандартни пакети. Практически се разработват семинарни занятия върху културното многообразие.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни термини, свързани с културното различие (стереотип, предубеждение, дискурс, мултикултурализъм, културна промяна, субкултура и пр.);

• основни подходи към културното различие в социалните науки и използването му в туристическата индустрия;

• базисни изследвания, посветени на културното различие и интеркултурната комуникация .

2) могат:

• да дискутират аргументирано случаи на междукултурно разбирателство и/ или конфликт;

• да подхождат критично към стереотипи и негативни нагласи към другостта;

• да използват културното многообразие за разработване на туристически маршрути, събития, презентации и под. за целите на туризма.


Предварителни изисквания:

няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Етнография на България, Т. 3

• Бочков, П. 2009, Ние и другите. Студии по етнология, НБУ

• Илиева, А. 2010 Ларп игрите в България, ИЕФЕМ, БАН

• Бутузов, А.Г. 2013 Этнокультурный туризм, Кнорус, М.

• Добруджа. Исторически, езикови и етнографски проучвания, БАН

• Пирински край. Исторически, езикови и етнографски проучвания, БАН

• Софийски край. Исторически, езикови и етнографски проучвания, БАН

• Странджа. Исторически, езикови и етнографски проучвания, БАН

• Сакар. Исторически, езикови и етнографски проучвания, БАН

• Средна Северна България. Сборник с етнографски и фолклорни материали. БАН

• Ловешки край. Исторически, езикови и етнографски проучвания, БАН

Средства за оценяване:

1. Участие в дискусия/семинар

2. Есе

3. Самостоятелна работа - решаване на казус; съставяне на туристически маршрут - презентация.