ADMB834 Политики на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с принципите на функциониране и еволюцията на политиките на ЕС - общи и субсидиарни, с институциите и институционалните звена, които ги развиват и администрират, както и с програмите, чрез които тези политики се осъществяват. Курсът развива и умения за ориентация и анализ на програмните компоненти: цели, структура, финансиране, проектни приоритети. Студентите подробно се запознават с основните политики на Съюза, както и с промените и предизвикателства пред тях, произтичащи от Лисабонския договор и Страгегия „Европа 2020”

Лекциите осигуряват основните знания по включените теми, които се задълбочават и практикуват по време на семинарите. Чрез задачи за групова работа ще бъдат развити умения за селектиране на информация, анализиране на документи, работа с насоки за кандидатстване и др.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Развитието на интеграционния процес в областта на разглежданите политики;

• Тенденциите за бъдещо развитие в тези области от политическа гледна точка

• Инструментите за осъществяване на политиките

• Терминологията за успешно ориентиране в програмна документация

2) могат:

• Да се ориентират в институционалната структура на ЕС.

• Да комуникират и черпят информация от различните звена, на централно или национално ниво, занимаващи се с политиките.

• Да търсят източници на финансиране от ЕС, съобразно идеите си за проект.


Предварителни изисквания:
• да имат общи познания за историята и структурата на ЕС

• владеенето на английски език е желателно

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Шикова, Ингрид. Политики на ЕС. Издателство на СУ, 2012

Благоева-Хазърбасанова, Елена. Европейското измерение в образованието и културата – политики и управление. София: Авангард, 2017, 253 стр.

Благоева-Хазърбасанова, Елена. Политиките на ЕС в областта на образованието и културата, НБУ, С. 2012

Благоева – Хазърбасанова, Елена. Приносът на образованието и културата за регионалното развитие. Спецификите на регионалния проект. В: Млад научен форум за музика и танц, бр. 6. ISSN 1313-342X. – София: НБУ, 2013

Юлияна Гълъбинова.Европейските региони – формално следване на номенклатурата

или използване на възможностите за сближаване. НБУ, София, 2015, ISBN 978-954-535-888-3, 488 стр.

Европейски младежки портал

Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“

Wallace H., W. Wallace and M Pollack, Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005

Средства за оценяване:

тест

представяне на проектна идея по програма