PHIB202 Основи на логиката

Анотация:

В курса се разглеждат основни понятия, методи и проблеми, свързани с логическия инструментариум, в контекста на тяхното приложение за анализ на различни дискурсивни контексти: разговор, беседа, дебат и писмено изложение. Курсът съдържа исторически преглед на развитието на логиката като дисциплина, систематично изучаване на онези ключови елементи от нейния понятиен апарат, които са приложими в указаните контексти на анализ, и упражняване на техниките на логическия анализ чрез анализ на различни по вид текстове.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Кои са основните етапи в развитието на логиката като наука и средство за анализ.

Какви са основните понятия и проблеми в областта на логиката.

Какви са стандартите и значението на критическото мислене в академичен и в социален план

2) могат:

Да разпознават логическата структура и елементи в речта и в писмен текст.

Да оценяват валидността на логическите умозаключения

Да участват в дискусии чрез рационална оценка на аргументи.
Предварителни изисквания:
Изложението не изисква специални предварителни познания. Необходимо е обаче слушателите да имат вкус към формалното и желание за самостоятелна дейност. Голяма част от лекциите са посветени на практическа работа със задачи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мисъл, Логика, Критическо мислене
 2. Историческо развитие на логиката
 3. Понятия, съждения и умозаключения
 4. Елементи и структура на аргументите
 5. Видове аргументи
 6. Методи за доказване на невалидност
 7. Неформални аргументни заблуди
 8. Създаване на аргументи
 9. Анализ на ценностни твърдения
 10. Текущ контрол
 11. Дефиниции – структура и анализ
 12. Разпознаване и оценка на аргументите
 13. Разпознаване и анализ на аргументни заблуди
 14. Символна логика
 15. Логически задачи

Литература по темите:

Кулов, Венцеслав: Лекции по логика, София, 2008.

Прехт, Рихард: Кой съм аз? И колко сме?, София, 2012.

Аристотел: Аналитики, Т.1 и Т.2, София, 1997.

Бейкън, Френсиз: Нов органон, София, 1968.

Декарт, Рене: За метода, София, 1997.

Канеман, Даниъл: Мисленето. София 2012.

Кант, Имануел: Критика на чистия разум, София 1992.

Кант, Имануел: Лекции по логика, София, 1994.

Михалчев, Димитър: Записки по логика, София, 2017.

Платон: Диалози, Т. 2., София, 1982.

Смълян, Реймънд: Как се казва тази книга?, София, 1985.

Спасов, Добрин и Мерджанов, Недялко: Символна логика, София, 1975.