PMCB204 Права на човека

Анотация:

Целта на курса е чрез разглеждане, обсъждане и решаване на отделни казуси, анализ на проблемни ситуации, симулативни игри, работа по групи, семинари, лекции и упражнения да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и да демонстрират някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории.

Курсът запознава студентите с историческото развитие на концепцията за правата на човека, както и с утвърдените съвременни стандарти в тази област.

Изучава се в общ план съвременната международна система за защита правата на човека,

• основаваща се на изградените след Втората световна война международни и европейски организации и по-специално ООН, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, и

• включваща политически и правни задължения на държавите, както и механизми и процедури за сътрудничество, приложение и контрол на изпълнението на поетите задължения.

Дискутира се концептуалната разлика между гражданските и политическите права от една страна и икономическите и социални права от друга, и произтичащото от тази разлика различно кодифициране на съответните норми.

Специално внимание се обръща на съвременното международно наказателно право, предназначено да осигурява защита срещу широкомащабните и брутални нарушения на човешките права.

Обхваната е в най-общ план темата за защита на малцинствата, която се разглежда в общия контекст на правата на човека.

В хода на изложението се прави връзка с правната уредба и практиката в България.

Темата за правата на човека се разглежда в общия контекст на демократично развитие на българското общество и неговото участие в европейския интеграционен процес.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: познават основните идеи на концепцията за правата на човека (в исторически план и съвременно състояние), основните съвременни стандарти в тази област, както и изградените от международните организации механизми за сътрудничество, приложение и контрол за спазване на човешките права;

2) могат: да съблюдават и отстояват спазването на правата на човека в своята професионална дейност и обществена практика;

да анализират и правят изводи за равнището на спазване на правата на човека, както и за пригодността на политическата система и държавните институции да осигуряват необходимата защита на човешките права.


Предварителни изисквания:
Ще бъде от полза, ако студентите имат известни знания за международните организации, а също така по модерна история и по теория на държавата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия, свързани с правата на човека и тяхната закрила
 2. Развитие на концепцията
 3. „Поколения” на права на човека
 4. Основополагащи декларации и правни актове
 5. Правата на човека и традиционното международно право. Доктрина за хуманитарна интервенция.
 6. Правата на човека и демокрацията
 7. Основополагащи декларации и правни актове
 8. ООН и правата на човека
 9. Съветът на Европа и правата на човека
 10. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и правата на човека
 11. Стандарти на Европейския съюз в областта на правата на човека.
 12. Съвременни дебати за правата на човека
 13. Уязвими групи и права на човека
 14. Представяне на курсове проекти
 15. Тест

Литература по темите:

Задължителна - публикациите на НБУ:

Krasteva A. et A.Todorov (dir) L’engagement citoyen. Sofia: NUB, 2009.

Krasteva, A. et A. Todorov (dir) Modernisation, democratisation, europeanisation: la Bulgarie et la Roumanie comparees. Sofia: NBU, 2006.

Кръстева А. и А. Тодоров (съст.) Конфликти, доверие, демокрация. С.: НБУ, 2005.

Препоръчителна:

1. Джон Лок. „Два трактата за управлението”. И-во „ГАЛ-ИКО”, софия, 1996.

2. Жан-Жак Русо. „За обществения договор”. И-во „ЛИК”, София, 1996. Asbjorn

3. Кръстан Дянков (съст.). „Документи на американската демокрация”. Народна просвета, София, 1990.

4. Asbjorn Eide. “International Protection of Human Rights”. Council of Europe, Strasbourg, 1989/1995.

5. Даниел Вълчев. „Студии по история на европейската философия на правото”. СИБИ, София, 1999.

6. Томас Бургентал и Станимир Александров. „Международно право по правата на човека”. Информационен и документален център по правата на човека на Съвета на Европа, София, 1997.

7. Михаил Иванов (съст.). „Защита на малцинствата – съвременни международни стандарти (сборник документи)”. Институт за изследване на интеграцията, София, 2001.

8. Дона Гомиен. „Кратко ръководство по Европейската конвенция по правата на човека”. Информационен и документален център по правата на човека на Съвета на Европа, София, 1995.

9. Дейвид П. Форсайт. „Правата на човека в международните отношения”. И-во Слънце, София, 2002.

10. Велко Вълканов. „Защита на правата на човека по вътрешното и международното право”. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2002.

Средства за оценяване:

тест - 40%

курсова работа - 40%

практическа задача - 20%