PMCB202 Дигитално съдържание

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност. Теоретични лекции по проблематиката, дискусии и работни семинари – самостоятелна работа от студентите по предварително зададена тема.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

- основните етапи от процеса на производство и разпространение на аудио-визуална продукция.

- новите практики на потребление на аудио-визуално съдържание в дигиталната епоха.

2) могат:

- да анализират програмните схеми за линейно разпространение на медийно съдържание.
Предварителни изисквания:
Студентите да притежават основни познания по комуникационните практики в дигиталните и онлайн медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Дерменджиева, Грета, Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят, София, УИ „Св. Климент Охридски“ 2012 г.

2. Драганов, Иво Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст, НБУ, 2012.

3. Николова, Райна Телевизионната програма на обществената телевизия, Сиби, 2011

4. Андреева, Лиляна, Насаме с дистанционно, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009

5. Мелтев, Михаил Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

6. Петков, Стойко Aудио-визията (производство, разпространение, показване) С.: Рой комюникейшънс, 2017

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30% 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60% 60% 60%

УСТЕН ИЗПИТ 10% 10% 40%