ADMB041 Управленска етика

Анотация:

В курса е поставен акцент върху необходимостта да се разбере как етичната култура се формира в управлението и в работната среда. Разяснява се влиянието на културните ценности за формиране на всекидневното поведение, нагласите, умствените процеси и начините, по които комуникираме.

Студентите ще могат да изследват собствената си морална аргументация и етична чувствителност, за да ги развият към подходящо поведение при нужда от анализ и справяне в конфликти, характерни за работната среда в публичните и бизнес организации. Студентите ще придобият теоретични познания за същността на етиката, ролята и значението й в съвременното общество, както и за видовете етични теории и методи за вземане на етични решения.

Чрез дискусии и работа в групи ще се формира разбиране за видовете етични проблеми в управлението и на работното място. Ще се дискутират и анализират често срещани етични казуси при управлението на хората в публичните и бизнес организации. Практическите занимания ще запознаят студентите със съвременни техники, подходи и политики, използвани за създаване на равнопоставени условия на труд и етични взаимоотношения в управлението и на работното място.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р
доц. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• елементите на основните етични концепции;

• осъзнават и разбират, че различните култури формират различни ценности и как това влияе на етичното поведение;

• как възникват моралните норми, какво ги обосновава и как се променят;

• основните норми в областта на управленската етика и как етиката се свързва с поведението в работна среда (в публичните и бизнес организациите);

• теорията и практиката за етично взаимодействие в управлението.

2) могат:

• да разпознават и анализират рискови ситуации от етична гледна точка;

• да разграничават етичното и неетично поведение в управлението и на работното място;

• да избират подходящо поведение в конфликтни ситуации чрез прилагане на подходящи етични стратегии;

• да прилагат различни подходи и техники за осигуряване на етични взаимоотношения на работното място;

• да оценяват организационните правила като инструмент за разрешаване на етични дилеми и разрешаване на етични конфликти от управленска гледна точка;

• да мотивират морални аргументи, оправдаващи или отричащи конкретни стратегии, тактики и решения.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Генов, Ю. (2004).Защо толкова малко успяваме, С.

1. Минков. М. (2004). Защо сме различни, С.

2. Стефанов, Нако.1998 Управленска етика и естетика. Изд. Призма. С.

3. Сотирова, Д. (2009). "Бизнес етика (Луксът, който с и заслужава, без да струва много)", Издателство на НБУ

4. Ууд, Р., Пейн., Т. (2002). Контекстът на набирането и подбора. – В: Управление на човешките ресурси. Христоматия, съставител Карабельова, С.

5. Хофстеде, Х.,(2001). Култури и организации, Изд. Класика и стил, С.

6. Pinningthon. A., et. al. (2007). Human Resource Management: Ethics and Employment. Oxford University Press. USA

7. Ottensmeyer, E., McCarthy, G. (1996). Ethics in the Workplace. McGraw-Hills Series in Management. USA

8. http://workethic.coe.uga.edu/

9. http://www.media-partners.com/ethics/

Средства за оценяване:

два текущи теста за всяка половина на курса с тежест 50% всеки

решаване на казуси, презентации и дискусии в час и в Мудъл