BUBB201 Принципи на макроикономиката

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория и управлението на националното стопанство. По-конкретно, включва:

• измерителите на макроикономическата активност, цикличността в нейната динамика, проблемите на заетостта и безработицата;

• колебанията на цените и тяхното въздействие върху икономическата активност;

• модела на съвкупното търсене и съвкупното предлагане; факторите, детерминиращи тяхната динамика; условията за постигане на краткосрочно и дългосрочно макроикономическо равновесие;

• взаимодействието на търсене и предлагане на паричния и финансовия пазари; ролята и функциите на финансовите посредници;

• паричната политика на централната банка; особеностите, структурата и функциите на паричния съвет в България;

• съдържанието, видовете, ролята и значението на фискалната политика и механизмите за нейната координация в рамките на Европейския съюз;

• особеностите на макроикономическата политика в отворена икономика; функциите на паричния съвет като автоматичен стабилизатор на икономиката.

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърските програми, предлагани в департамент „Бизнес администрация“ на Нов български университет. Има за цел да въведе студентите в основните концепции и аналитични методи на макроикономическата теория и да разкрие техните възможности за анализ и обяснение на явленията в националното и глобалното световно стопанство, с акцент върху съвременните икономически процеси и политики в Р. България.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория;

• източниците на аналитична и статистическа информация за макроикономическите процеси и явления;

• съдържанието и инструментите на макроикономическата политика и тяхното въздействие върху бизнес средата и поведението на стопанските субекти;

2) могат:

• да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• критично да оценяват съдържанието и инструментите на икономическата политика в условия на засилваща се глобална взаимозависимост на националните стопанства и да формират и аргументират собствени позиции по насоките за нейното подобряване;

• бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб;

• свободно да боравят с богатия концептуален и терминологичен арсенал на макроикономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са усвоили успешно материала от курса по Микроикономика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2011 г.

• Пътеводител по Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2013 г.

Допълнителна литература

• Sloman, John: Economics, 6th edition, Pearson, 2006

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010

• Baumol, W., Al. Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010

• Sawyer Kelly, Elizabeth: Study guide to accompany macroeconomics, 3rd ed., New York: Worth Publishers, 2013

• Йотова, Л. и Валентина Алякова. Основи на макроикономиката. София, Университетско издателство Стопанство, 2006 г.

• Спасов, Трайчо и Пламен Пашов. Обща теория на пазарното стопанство: Макроикономика с тестове и задачи. София, “Нова звезда”, 2002 г.

• Савов, Стоядин. Икономикс на прехода. София “Сиела”, 1999 г.

Средства за оценяване:

Студентът може да получи крайна оценка по предмета по три начина: 1) чрез текущ контрол; 2) финален контрол; 3) смесено оценяване. Моля, запознайте се внимателно с характеристиките на всеки един от тези начини, посочени по-долу!

Текущ контрол: състои се от 2 основни компонента – 1) текущи онлайн тестове или присъствен тест в края на семестъра; и 2) курсова работа. Текущите тестове се провеждат онлайн, изискват самостоятелна работа от страна на студента след съответното лекционно занятие. Провеждат се паралелно на лекционните занятия. Подробно описание на компонентите на текущото оценяване:

1.а. Онлайн тестове: 6 кратки теста със затворени въпроси, които се провеждат онлайн в системата мудъл. Всеки един от тестовете обхваща материала, по който сме говорили на последната лекция. Всеки един от тестовете се състои от 13 въпроса. Скалата с оценките е следната: 6-7 верни отговора: среден 3; 8-9 верни отговора: добър 4; 10-11 верни отговора: много добър 5; 12-13 верни отговора: отличен 6. Съдържанието на тестовите въпроси е структурирано по следния начин:

a. Първи тест: обхваща въпроси от теми 1 и 2: Въведение в макроикономиката (тема 1) и Измерване на икономическата дейност, БВП (тема 2)

b. Втори тест: включва въпроси от тема 3: AS-AD модел. Макроикономическо равновесие.

c. Трети тест: включва въпроси от тема 4: Макроикономически цели: икономически растеж, ниска инфлация, заетост.

d. Четвърти тест: включва въпроси от тема 5: Пари и парична политика.

e. Пети тест: включва въпроси от тема 6: Фискална политика.

f. Шести тест: включва въпроси от тема 7: Добавки и приспадания.

Важно! Тестовете се провеждат онлайн в мудъл. Продължителността на всеки тест е 20 минути. Тестът се прави през специално активиран прозорец на страницата на предмета в мудъл. Прозорецът за съответния тест е активен за студента (той може да достъпи теста) в рамките на 12 часа, които започват да текат след провеждане на лекцията. За да се освободи студентът от присъствения тест (вж. по-долу), той трябва да има поне 5 положителни оценки от онлайн тестовете (среден 3 и нагоре). Това означава, че всеки студент има право да пропусне максимум 1 (един) тест или да има слаба оценка на максимум 1 (един) от текущите онлайн тестове.

1.b. Тест: провежда се на място в НБУ по време на последната лекция за курса по макроикономика. Състои се от 30 затворени въпроса и задача. Обхваща целия материал по предмета. Студентът трябва да има поне среден 3 на въпросите и на задачата, за да се формира положителна крайна оценка от тест по предмета.

2. Курсова работа, предадена в мудъл в рамките на семестъра: вж. секция „Изисквания за курсовия проект“ в мудъл.

Финален контрол: състои се от 2 основни компонента – тест и курсова работа. За да вземе предмета, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента. В противен случай, студентът трябва да се яви на поправка в някоя от следващите поправителни сесии. Подробно описание на компонентите на финалното оценяване:

1. Изпит: провежда се на място в НБУ по време на сесията. Състои се от 30 затворени въпроса и задача. Обхваща целия материал по предмета.

2. Курсова работа в мудъл в рамките на сесията: вж. секция „Изисквания за курсовия проект“ в мудъл.

Смесено оценяване: комбинация между текущ и финален контрол. Съществуват два варианта:

1. Студентът е издържал текущите тестове, но не е направил/ има слаба оценка на курсовата работа: трябва да изготви нова курсова работа по време на сесията, съгласно изискванията.

2. Студентът е написал курсовата работа по време на семестъра и има положителна оценка, но не е направил текущите тестове/ има слаби оценки на тестовете: студентът трябва да се яви на присъствен изпит.