VIRB202 Физиология и развитие на животните

Анотация:

Физиологията (от гръцкото рhysis - природа и logos - наука) е един от важните

раздели на биологията. Тя изучава закономерностите на жизнените процеси

(храносмилане, дишане, обмяна на веществата и други), които протичат в здравия

организъм, функционалните взаимоотношения между различните органи и системи, и

взаимодействието на организма като единно цяло с условията на външната среда. Това означава, че физиологията е такава биологична наука, която има за задача да изследва жизнените процеси в тяхната взаимна връзка и зависимост от условията на средата.

При изучаване на жизнените процеси в организма съвременната физиология се

ръководи от принципите на целостта, единството и взаимодействието на живите

организми със заобикалящата ги външна среда

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

чл. кор. Христо Найденски  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни познания върху жизнените процеси в живия организъм, взаимовръзките между отделните оргасни и системи осигуряващи жизнените процеси в разнообразните условия на околната среда

2) могат:

Да отдиференцират нормалните жизнени процеси и настъпили отклонения под влияние на различни външни за организма и вътрешни фактори


Предварителни изисквания:
Студентите да имат предварителни познания и/или умения върху строежа на организма и на отделните му части - органи, тъкани и клетки.

Необходими са и познания по основните жизнени процеси, получени в курсовете по Биология, а именно - обмяна на веществата, дишане и енергиен баланс, двигателна дейност, нервно-вегетативна дейност, хуморална регулация на жизнените процеси и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Физиология на човека – учебник за студенти по медицина. Автор Б. Пирьова, Н. Начев, Издателство Arco Editorial SA, ISBN 9548967456, Година на издаване 2006

Страници 492.

Средства за оценяване:

събеседване

тест