VIRB201 Анатомия и таксономия на животните

Анотация:

Анатомиятa на животните е морфологична наука, която изучава формата и устройството на организмите и включва основно преглед на гръбначните животни. Тя има за задача да покаже основните линии и приемствеността на формите, по които е протекло еволюционното развитие на безгръбначните до гръбначните животни, на техните отделни системи и органи и с това да създаде необходимата научна основа за разбиране на еволюционно-историческите предпоставки за възникването на животните и човека със свойствените му анатомо-физиологични особености.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

чл. кор. Христо Найденски  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Познанията по анатомия на животните спомагат за формиране на цялостен общобиологичен мироглед у студентите, както и за правилното разбиране за мястото на човека в системата на организмовия свят. Ето защо анатомията на животните е тясно свързана с еволюционното учение и особено с еволюционната морфология, за които студентите следва да имат основни познания.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат предварителни познания върху анатомичния строежа на организма и на отделните му части – систми, органи, тъкани. Необходими са и познания по основните структурно-анатомични особености на отделните групи организми, получени в курсовете по Биология, а именно – безгръбначни и гръбначни (риби, земноводни, птици, бозайници).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Структурна и функционална зоология на безгръбначните животни, Автор: Мария Шишиньова, ISBN 9789540732896, Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"

2. Introduction to Veterinary Anatomy and Physiology, Автори: Виктория Аспинал и Мелъни Капело, 2004

3. Human Anatomy & Physiology, Автор: Илейн Никън Мериъб, 1981

4. Анатомия на домашните птици, Автори: Георги Ковачев, Георги Георгиев, Издателство Еньовче, ISBN 9789549373387

Средства за оценяване:

събеседване

тест