OOOK126 Тракия през древността

Анотация:

• Курсът запознава студентите с основните факти от историята на древна Тракия. Набляга се на културата и паметниците на траките в сравнителен контекст. Разглежда се културно-историческата роля на древна Тракия в античния свят. Студентите ще се занимаят и с взаимодействията между Елада и Тракия, както и с античното културно-историческо наследство на България.

• Целта на курса е студентите да познават античното културно-исторически наследство на България и в частност – тракийското наследство.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните моменти от историята и културата на древна Тракия.

• Основните паметници на тракийското изкуство.

2) могат:

• Да правят културно-исторически анализ.

• До оценяват правилно античното културно-историческо наследство на България.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Венедиков, И., Герасимов, Т. Тракийското изкуство. София, 1973.

• Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София, 1991.

• Венедиков, И. Раждането на боговете. София, 1992.

• Венедиков, И. Тракийското съкровище от Летница (Ловешко). София, 1996.

• Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. София, 2007.

• Кратка енциклопедия на тракийската древност. София, 1993.

• Михайлов, Г. Траките. София, 2015.

• Фол, А. Политическа история на траките. Края на второто хилядолетие до края на пети век преди новата ера. София, 1972.

• Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София,1990.

• Archibald, Z. H. The Odrysian Kingdom of Thrace. Orpheus Unmasked. Oxford: Clarendon Press, 1998.

• Fol, A. and Hammond, N. G. L. “Persia in Europe, Apart from Greece.” In: Cambridge Ancient History IV. 2nd ed. Cambridge University Press, 1988.

• Mihailov, G. Thrace before the Persian Conquest. - Cambridge Ancient History, 3, 2. Cambridge, 1990.

Допълнителна литература:

• Богданов, Б. Минало и съвременност. София, 2010.

• Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. София, 2005.…………………………………………………………………………………..

• Маразов, Ив. Видимият мит. София, 1982.

• Михайлов, Г. Класическа епиграфика. София, 2012.

• Фол, А. Слово и дела в древна Тракия. София, 1993.

• Фол, А. Тракийският Дионис: Книга първа Загрей. София, 1991.

• Фол, А. Тракийският Дионис: Книга втора Сабазий. София, 1994.

• Bacheva, G..”Detecting a Satrapy: the Skudra Case.” Thracia 20, 2012, 11-26.

• Vassileva, M. “Achaemenid Interfaces: Thracian and Anatolian Representations of Elite Status.” In: Roma 2008 – International Congress of Classical Archaeology. Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Bollettino di Archeologia on line, Volume speciale G / G1 / 4 2010 www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html

Средства за оценяване:

Тест и писмена работа. Писмената работа може да бъде разширен план-конспект на статия или глава от книга, есе или писмено изложение по избрана от тях тема. Студентите получават бонуси за изготвянето на презентации, участие в дискусии, представяне на реферати.