ARAB216 Шариатът в съвременния свят: проблеми и решения

Анотация:

Курсът проследява историческото развитие на мюсюлманското право. Целта на курса е студентите да се запознаят с източниците на правото в исляма, с развитието на правните школи и правните институции в класическия и съвременния ислям.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• развитието и формирането на предмодерните правни институции в ислямския свят;

• основните характеристики на ислямското семейно, наказателно и финансово право.

2) могат:

• да дискутират влиянието на съвременните процеси върху традиционното право в исляма и върху класическите правни институции;

• да ситуират съвременните проблеми и да разберат правните решения (фетви) в историческия контекста на класическото мюсюлманско право.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Превод на Свещения коран, превод на български Цветан Теофанов.

• Hallaq, Wael, The origins and evolution of islamic law Cambridge: Cambridge University Press, 2005

• Kamali, Mohammad Hashim, Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge 1991.

• Rosen, Lawrence, The anthropology of justice : law as culture in Islamic society, Cambridge: Cambridge University Press, 1990

• Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law. Oxford 1964

Средства за оценяване:

Тестове и участие в дискусии