ENGB024 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда

Анотация:

Курсът има за цел да развие комуникационните умения на студентите в общуването им на английски език, вкл. умения за слушане, писане, задаване на въпроси, интервюиране и презентиране. По време на занятията се акцентира върху отделните етапи на усвояване на уменията чрез ролеви игри

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

основни видове умения за общуване;

основни етапи за развиване на уменията;

съвременни изследвания и литература по темата;

особености на междукултурната комуникация;

2) могат:

да прилагат съответните умения в ситуации;

да подбират самостоятелно материали, планират и резюмират основни идеи;

да подготвят логически завършена презентация върху тема по собствен избор;

да представят подготвената презентация и да участват в дискусия по темата;

да преодоляват културни бариери в комуникацията;


Предварителни изисквания:
Студентите да владеят английски език на ниво В2 от Общоевропейската езикова рамка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Presenting at university; planning and structuring formal presentations;
 2. Using Power Point, preparing, rehearsing and dealing with nerves; Making and using notes;
 3. Body language and eye contact; Engaging the audience;
 4. Basic listening skills; Giving constructive feedback;
 5. Analyzing verbal behaviour
 6. Analyzing non-verbal behaviour
 7. Students' presentations and discussion
 8. Intercultural communication - basics;
 9. Critical incidents;
 10. Culture capsules;
 11. Role-play - negotiating;
 12. Who's more open-minded? Cultural stereotypes
 13. (Intercultural) Communication on social networks;
 14. Non-verbals and sharing space (proxemics). Proxemics in social networking.
 15. Managing presentation technology

Литература по темите:

Основна

Reinhart, S 2013, Giving academic presentations, University of Michigan Press

Burton, G 2013, Presenting. Deliver presentations with confidence, Harper Collins Publishers

Corfield, R 2009, Successful interview skills: How to prepare, answer tough questions and get your ideal job, 5th edn, Kogan Page, London.

Van Emden, J 2010, Presentation skills for students, Palgrave Macmillan, Hampshire, New York.

Turner, K 2008, Essential academic skills, Oxford University Press, South Melbourne, Victoria.

Brick, J 2009, Academic culture: A student’s guide to studying at university, Macmillan Education Australia, South Yarra, Australia.

Допълнителна:

Gallo, C 2010, The Presentation secrets of Steve Jobs, McGraw Hill

Huff, W 2008, Public speaking: A concise overview for the twenty-first century, Peter Lang, New York.

Valentine, N 1993, Speaking in public, Penguin Pocket Series, Australia.

Friesen, BK 2010, Designing and conducting your first interview project, Jossey-Bass, San Francisco.

Allen, J 1998, Writing in the workplace, Allyn and Bacon, Boston.

Eunson, B 2005, Communicating in the 21st century, John-Wiley and Sons, Milton, QLD.

James, N 2007, Writing at work: How to write clearly, effectively and professionally, Allen & Unwin, Crows Nest, NSW.

Johnson, DW & Johnson, FP 1997, Joining together: Group theory and group skills, 2nd edn, Prentice Hall, London.