ENGB015 Академични умения на английски език

Анотация:

Това е аудиторен курс, който въвежда студентите-първокурсници в езика, изискванията и атмосферата на университетската среда, чрез задачи от реалния академичен живот. Като се основава на добрите знания и умения на студентите по английски език за общи цели, той подпомага осъзнаването на основни разлики между езика за общи цели и езика за академично общуване и обсъждане на въпроси по лингвистична тематика, както и развитието у студентите на умения за функциониране на английски език в академична среда (вж. компетенциите по-долу).

Формите на обучение изискват активно отношение и участие от страна на студентите в аудиторна заетост и включват семинари, упражнения, есета, презентации, дискусии и др., както и задължително редовно участие в електронната образователна платформа на НБУ, Мудъл.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Сияна Харизанова  
преп. Светлана Ташевска  
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите:

# ще придобият систематизирани познания за академичния живот и за езика на академичната сфера, както и основни понятия и проблеми в лингвистиката на английски език

# ще могат

- да се ориентират ефективно в университетска среда и да участват в екипна работа

- да прилагат основни академични умения в обучение чрез английски език

- да разбират писмена и устна реч с академична комуникативна насоченост

- да разбират при четене литература от академичния контекст

- да дискутират популярни теми от областта на езика и езикознанието

- да водят ефективно записки и да композират целенасочени и добре аргументирани писмени текстове
Предварителни изисквания:
Ниво на английски език за общи цели: Intermediate/Upper-intermediate(-> Advanced)

по Европейската езикова рамка: B1/B2 (-> C1)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Manning, A. (2008), "English for Language and Linguistics in Higher Education Studies", Garnet Education Ltd.

Допълнителна литература:

• сайтове на висши учебни заведения на английски език (не се посочват предварително, за да се използват като awareness raising/провокиране и изграждане на осъзнатост по време на курса)

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Презентации - устни, подкрепени от PowerPoint или други.

Микро изследване

Изпълнение на писмени задачи (essays)

Участие в аудиторната заетост и в Мудъл НБУ

Тестове в Мудъл на НБУ

*Всички оценки от текущия контрол са с еднаква тежест

Финално оценяване:

Писмен изпит (80%)- слушане и четене на академичен текст, писане

Устен изпит (20%)- събеседване