ADMB041 Управленска етика

Анотация:

В курса е поставен акцент върху необходимостта да се разбере как етичната култура се формира в управлението и в работната среда. Разяснява се влиянието на културните ценности за формиране на всекидневното поведение, нагласите, умствените процеси и начините, по които комуникираме.

Студентите ще могат да изследват собствената си морална аргументация и етична чувствителност, за да ги развият към подходящо поведение при нужда от анализ и справяне в конфликти, характерни за работната среда в публичните и бизнес организации. Студентите ще придобият теоретични познания за същността на етиката, ролята и значението й в съвременното общество, както и за видовете етични теории и методи за вземане на етични решения.

Чрез дискусии и работа в групи ще се формира разбиране за видовете етични проблеми в управлението и на работното място. Ще се дискутират и анализират често срещани етични казуси при управлението на хората в публичните и бизнес организации. Практическите занимания ще запознаят студентите със съвременни техники, подходи и политики, използвани за създаване на равнопоставени условия на труд и етични взаимоотношения в управлението и на работното място.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р
проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• елементите на основните етични концепции;

• осъзнават и разбират, че различните култури формират различни ценности и как това влияе на етичното поведение;

• как възникват моралните норми, какво ги обосновава и как се променят;

• основните норми в областта на управленската етика и как етиката се свързва с поведението в работна среда (в публичните и бизнес организациите);

• теорията и практиката за етично взаимодействие в управлението.

2) могат:

• да разпознават и анализират рискови ситуации от етична гледна точка;

• да разграничават етичното и неетично поведение в управлението и на работното място;

• да избират подходящо поведение в конфликтни ситуации чрез прилагане на подходящи етични стратегии;

• да прилагат различни подходи и техники за осигуряване на етични взаимоотношения на работното място;

• да оценяват организационните правила като инструмент за разрешаване на етични дилеми и разрешаване на етични конфликти от управленска гледна точка;

• да мотивират морални аргументи, оправдаващи или отричащи конкретни стратегии, тактики и решения.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Култура – морал - етика. Определения и взаимовръзки.
 2. Отчитане на културните аспекти в отношенията “индивид-екип/колектив-общество”.
 3. Културна обусловеност и влиянието й при общуване в работна среда. Защо сме различни?
 4. Етични принципи – утилитаризъм, универсализъм. Категорически императив.
 5. Етични принципи – справедливост, “общото благо”, “добродетели”.
 6. Същност на приложната етика. Моралът в индивидуалното развитие и като регулатор в сферата на труда.Основни правила в професионалната и служебната етика. Етични кодекси.
 7. Теоретични аспекти на етични дилеми. Модели за взимане на етични решения.
 8. Текущо оценяване - обсъждане на казуси
 9. Същност, роля и функции на етиката на работното място в публични и бизнес организации. Добри и лоши примери за етика в работна среда.
 10. Роля на мениджъра при разрешаването на етични дилеми на работното място. Осигуряване на равнопостовеност и превенция на дискриминацията на работното място.
 11. Видове етични дилеми в работна среда. Дефиниране и разрешаване на етични дилеми на работното място.
 12. Eтични практики на наемане. Етични казуси: Възрастовата дискриминация на работното място Здравословните и безопасни условия на труд.
 13. Оценяване и кариерно развитие – етични дилеми.
 14. Политика за осигуряване на етика на работното място. Стандарти за етично поведение в публичните и бизнес организации.
 15. Текущ контрол - тест

Литература по темите:

Основна литература:

1. Генов, Ю. (2004).Защо толкова малко успяваме, С.

1. Минков. М. (2004). Защо сме различни, С.

2. Стефанов, Нако.1998 Управленска етика и естетика. Изд. Призма. С.

3. Сотирова, Д. (2009). "Бизнес етика (Луксът, който с и заслужава, без да струва много)", Издателство на НБУ

4. Ууд, Р., Пейн., Т. (2002). Контекстът на набирането и подбора. – В: Управление на човешките ресурси. Христоматия, съставител Карабельова, С.

5. Хофстеде, Х.,(2001). Култури и организации, Изд. Класика и стил, С.

6. Pinningthon. A., et. al. (2007). Human Resource Management: Ethics and Employment. Oxford University Press. USA

7. Ottensmeyer, E., McCarthy, G. (1996). Ethics in the Workplace. McGraw-Hills Series in Management. USA

8. http://workethic.coe.uga.edu/

9. http://www.media-partners.com/ethics/

Средства за оценяване:

два текущи теста за всяка половина на курса с тежест 50% всеки

решаване на казуси, презентации и дискусии в час и в Мудъл