BUBB401 Правни анализи

Анотация:

Курсът дава познания за нормативните актове в България, тяхната йерархия и начините за работа с тях. Студентите научават различията между нормативни и ненормативни актове, каква техника се използва при съставянето им. Прави се сравнително правен анализ и на видовете нормативни актове, действали при четирите български конституции, поради актуалността на някои от тях и в днешно време. Специално внимание се обръща и на подзаконовите нормативни актове, поради важността им при управление и правене на бизнес. Студентите придобиват уменията да правят правен анализ на законите и подзаконовите нормативни актове.

Предвидено е да се получат познания и за пътя, през който минава създаването на един нормативен акт и начините, по които може да се въздейства за приемането, изменянето или отменянето му.

В курсът е предвидено да се осъществят и практически занимания като студентите ще изпълнят задачи свързани с намирането и систематизирането на правни норми по определени задания, както и къде и как се подават жалби срещу нормативни актове. Предвидено е и посещение на Върховния административен съд, поради обстоятелството, че подзаконовите нормативни актове подлежат на обжалване.

Цели:

Познание на видовете нормативни актове, както и органите, които ги издават.

Самостоятелна работа и извършването на правен анализ на нормативни актове.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Екатерина Михайлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Видовете актове, които се издават в България и тяхната йерархия. Пътя, който изминава за да бъде издаден, променен или отменен един акт. Начините, по които могат да въздействат на процеса на издаването на акт, както и атакуването му.

2) могат:

Ще могат сами да се справят с четенето, прилагането, тълкуването и анализирането на нормативни актове, както и начините при необходимост да могат да ги обжалват или атакуват.


Предварителни изисквания:
Няма изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Росен Ташев “Обща теория на правото”

Борис Спасов “Съставяне на правни нормативни актове”

Георги Близнашки “Принципи на парламентарното управление”

Димитрина Милкова “Юридическа техника”

Жан Карбоние "Гражданско право"

Жан Луи Бержел "Обща теория на правото"

Друмева, Ем., Конституционно право, С., 2008.

Източници:

• Конституция на Р България

• Закон за нормативните актове

• Указ №833 за прилагането на ЗНА

• Правилници за организация и дейността на Народното събрание,

• Закон за международните договори на Р България

• Закон за „Държавен вестник“

• АПК

• Закон за Конституционен съд

• Договор за функционирането на ЕС

• Устройствен правилник на МС и на неговата администрация

• Практика на Конституционния съд на Р България.

• Стенографски дневници на Народното събрание

• Интернет страниците на НС, МС, Президент, КС, ВАС и др.

Средства за оценяване:

Писмена задача

Практическа задача

Тест