BUBB201 Принципи на макроикономиката

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория и управлението на националното стопанство. По-конкретно, включва:

• измерителите на макроикономическата активност, цикличността в нейната динамика, проблемите на заетостта и безработицата;

• колебанията на цените и тяхното въздействие върху икономическата активност;

• модела на съвкупното търсене и съвкупното предлагане; факторите, детерминиращи тяхната динамика; условията за постигане на краткосрочно и дългосрочно макроикономическо равновесие;

• взаимодействието на търсене и предлагане на паричния и финансовия пазари; ролята и функциите на финансовите посредници;

• паричната политика на централната банка; особеностите, структурата и функциите на паричния съвет в България;

• съдържанието, видовете, ролята и значението на фискалната политика и механизмите за нейната координация в рамките на Европейския съюз;

• особеностите на макроикономическата политика в отворена икономика; функциите на паричния съвет като автоматичен стабилизатор на икономиката.

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърските програми, предлагани в департамент „Бизнес администрация“ на Нов български университет. Има за цел да въведе студентите в основните концепции и аналитични методи на макроикономическата теория и да разкрие техните възможности за анализ и обяснение на явленията в националното и глобалното световно стопанство, с акцент върху съвременните икономически процеси и политики в Р. България.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи, концепции и терминология в областта на макроикономическата теория;

• източниците на аналитична и статистическа информация за макроикономическите процеси и явления;

• съдържанието и инструментите на макроикономическата политика и тяхното въздействие върху бизнес средата и поведението на стопанските субекти;

2) могат:

• да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• критично да оценяват съдържанието и инструментите на икономическата политика в условия на засилваща се глобална взаимозависимост на националните стопанства и да формират и аргументират собствени позиции по насоките за нейното подобряване;

• бързо да се ориентират в противоборството на съвременните макроикономически парадигми и да отстояват принципите на устойчивото икономическо развитие в национален и глобален мащаб;

• свободно да боравят с богатия концептуален и терминологичен арсенал на макроикономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са усвоили успешно материала от курса по Микроикономика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в макроикономиката – предмет, цели, задачи, методология. Макроикономически въпроси и проблеми. Политически цели и макроикономически политики. Макроикономическата система и нейните компоненти.
  2. Измерване на съвкупния продукт и доход. Брутен вътрешен продукт (БВП) и методи за неговото измерване - производствен, разходен, доходен. Други измерители на икономическата активност – брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП.
  3. Съвкупно търсене AD и факторите, които го детерминират. Крива на AD. Неценови фактори, въздействащи върху съвкупното търсене. Съвкупно предлагане АS и факторите, които го детерминират. Неценови фактори, въздействащи върху съвкупното предлагане. Краткосрочно и дългосрочно равновесие в модела AD-AS.
  4. Макроикономически цели I. Бизнес цикъл и неговите фази. Теории за икономическия цикъл. Дискусия: „Дебатът за бъдещето на капитализма в контекста на глобалната финансово икономическа криза от 2008 - 2012 г. – сблъсък на икономическите теории”
  5. Макроикономически цели II. Заетост и безработица – основни понятия. Аналитични показатели за икономическа активност. Видове безработица. Потенциален БВП. Отклонения на произведения от потенциалния БВП. Икономически растеж – източници и фактори. Закон на Оукън. Дискусия: „Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2012 г. – същност, причини, измерения. Развитие на кризисните процеси в световното стопанство - регионални и национални особености и специфични черти ”.
  6. Макроикономически цели III. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация. Индекс на потребителските цени. Видове инфлация и нейното отражение върху икономиката. Зависимост между инфлация и безработица – краткосрочна и дългосрочна крива на Филипс.
  7. Пари и банки. Пари – функции, видове, измерване на паричната маса. Финансови пазари и посредници. Инструменти на паричния и капиталовия пазар. Търговски банки – създаване на пари. Влияние на търговските банки върху бизнес цикъла.
  8. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Дискусия: „Паричният съвет в България – особености, структура и функции“.
  9. Фискална политика - същност и видове. Вградени стабилизатори и тяхното въздействие върху бизнес цикъла. Структурен и цикличен дефицит на държавния бюджет. Проблеми и ограничения при провеждане на фискална политика. Държавен дълг. Координация на фискалната политика в рамките на Европейския съюз. Дискусия: „Фискална и парична политика в периода на възникване, развитие и преодоляване на кризата“.
  10. Диаграма на кръговия поток на разходите и доходите в националната икономика. Приспадания и добавки в кръговия поток. Макроикономическо равновесие.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2011 г.

• Пътеводител по Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2013 г.

Допълнителна литература

• Sloman, John: Economics, 6th edition, Pearson, 2006

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010

• Baumol, W., Al. Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010

• Sawyer Kelly, Elizabeth: Study guide to accompany macroeconomics, 3rd ed., New York: Worth Publishers, 2013

• Йотова, Л. и Валентина Алякова. Основи на макроикономиката. София, Университетско издателство Стопанство, 2006 г.

• Спасов, Трайчо и Пламен Пашов. Обща теория на пазарното стопанство: Макроикономика с тестове и задачи. София, “Нова звезда”, 2002 г.

• Савов, Стоядин. Икономикс на прехода. София “Сиела”, 1999 г.

Средства за оценяване:

Студентът може да получи крайна оценка по предмета по три начина: 1) чрез текущ контрол; 2) финален контрол; 3) смесено оценяване. Моля, запознайте се внимателно с характеристиките на всеки един от тези начини, посочени по-долу!

Текущ контрол: състои се от 2 основни компонента – 1) текущи онлайн тестове или присъствен тест в края на семестъра; и 2) курсова работа. Текущите тестове се провеждат онлайн, изискват самостоятелна работа от страна на студента след съответното лекционно занятие. Провеждат се паралелно на лекционните занятия. Подробно описание на компонентите на текущото оценяване:

1.а. Онлайн тестове: 6 кратки теста със затворени въпроси, които се провеждат онлайн в системата мудъл. Всеки един от тестовете обхваща материала, по който сме говорили на последната лекция. Всеки един от тестовете се състои от 13 въпроса. Скалата с оценките е следната: 6-7 верни отговора: среден 3; 8-9 верни отговора: добър 4; 10-11 верни отговора: много добър 5; 12-13 верни отговора: отличен 6. Съдържанието на тестовите въпроси е структурирано по следния начин:

a. Първи тест: обхваща въпроси от теми 1 и 2: Въведение в макроикономиката (тема 1) и Измерване на икономическата дейност, БВП (тема 2)

b. Втори тест: включва въпроси от тема 3: AS-AD модел. Макроикономическо равновесие.

c. Трети тест: включва въпроси от тема 4: Макроикономически цели: икономически растеж, ниска инфлация, заетост.

d. Четвърти тест: включва въпроси от тема 5: Пари и парична политика.

e. Пети тест: включва въпроси от тема 6: Фискална политика.

f. Шести тест: включва въпроси от тема 7: Добавки и приспадания.

Важно! Тестовете се провеждат онлайн в мудъл. Продължителността на всеки тест е 20 минути. Тестът се прави през специално активиран прозорец на страницата на предмета в мудъл. Прозорецът за съответния тест е активен за студента (той може да достъпи теста) в рамките на 12 часа, които започват да текат след провеждане на лекцията. За да се освободи студентът от присъствения тест (вж. по-долу), той трябва да има поне 5 положителни оценки от онлайн тестовете (среден 3 и нагоре). Това означава, че всеки студент има право да пропусне максимум 1 (един) тест или да има слаба оценка на максимум 1 (един) от текущите онлайн тестове.

1.b. Тест: провежда се на място в НБУ по време на последната лекция за курса по макроикономика. Състои се от 30 затворени въпроса и задача. Обхваща целия материал по предмета. Студентът трябва да има поне среден 3 на въпросите и на задачата, за да се формира положителна крайна оценка от тест по предмета.

2. Курсова работа, предадена в мудъл в рамките на семестъра: вж. секция „Изисквания за курсовия проект“ в мудъл.

Финален контрол: състои се от 2 основни компонента – тест и курсова работа. За да вземе предмета, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента. В противен случай, студентът трябва да се яви на поправка в някоя от следващите поправителни сесии. Подробно описание на компонентите на финалното оценяване:

1. Изпит: провежда се на място в НБУ по време на сесията. Състои се от 30 затворени въпроса и задача. Обхваща целия материал по предмета.

2. Курсова работа в мудъл в рамките на сесията: вж. секция „Изисквания за курсовия проект“ в мудъл.

Смесено оценяване: комбинация между текущ и финален контрол. Съществуват два варианта:

1. Студентът е издържал текущите тестове, но не е направил/ има слаба оценка на курсовата работа: трябва да изготви нова курсова работа по време на сесията, съгласно изискванията.

2. Студентът е написал курсовата работа по време на семестъра и има положителна оценка, но не е направил текущите тестове/ има слаби оценки на тестовете: студентът трябва да се яви на присъствен изпит.