ADMB834 Политики на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с принципите на функциониране и еволюцията на политиките на ЕС - общи и субсидиарни, с институциите и институционалните звена, които ги развиват и администрират, както и с програмите, чрез които тези политики се осъществяват. Курсът развива и умения за ориентация и анализ на програмните компоненти: цели, структура, финансиране, проектни приоритети. Студентите подробно се запознават с основните политики на Съюза, както и с промените и предизвикателства пред тях, произтичащи от Лисабонския договор и Страгегия „Европа 2020”

Лекциите осигуряват основните знания по включените теми, които се задълбочават и практикуват по време на семинарите. Чрез задачи за групова работа ще бъдат развити умения за селектиране на информация, анализиране на документи, работа с насоки за кандидатстване и др.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Развитието на интеграционния процес в областта на разглежданите политики;

• Тенденциите за бъдещо развитие в тези области от политическа гледна точка

• Инструментите за осъществяване на политиките

• Терминологията за успешно ориентиране в програмна документация

2) могат:

• Да се ориентират в институционалната структура на ЕС.

• Да комуникират и черпят информация от различните звена, на централно или национално ниво, занимаващи се с политиките.

• Да търсят източници на финансиране от ЕС, съобразно идеите си за проект.


Предварителни изисквания:
• да имат общи познания за историята и структурата на ЕС

• владеенето на английски език е желателно

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1 Представяне на курса – цели и компетенции. Какво знаем за ЕС в началото?
 2. 2 Институции на ЕС и техните правомощия за взимане не решения и развитие на политиките.
 3. 3 Общи и субсидиарни политики – основни принципи
 4. 4 Обща регионална политика на ЕС – цели и инструменти
 5. 5 Структурни фондове на ЕС и ОП на България лекция 2
 6. 6 Икономическа интеграция. Вътрешен пазар.
 7. 7 Основни принципи на селскостопанската политика и политиката в областта на защитата на конкуренцията
 8. 8 Обща търговска политика. Лекция и дискусия
 9. 9 Семинарно занятие – представяне на добри практики по избрана програма Практическо занимание и дискусия
 10. 10 Политика в областта на гражданското общество – цели и инструменти (програми)
 11. 11 Политика в областта на младежта – цели и инструменти (програми)
 12. 12 Политики в областта на културата и образованието – цели и инструменти (програми)
 13. 13 Политика в областта на изследванията и новите технологии – цели и инструменти (програми)
 14. 14 Презентация на идея за проект с мотивационен анализ на избрана от студента програма Практическо занимание и дискусия
 15. 15 Дискусия върху основните теми на курса

Литература по темите:

Шикова, Ингрид. Политики на ЕС. Издателство на СУ, 2012

Благоева-Хазърбасанова, Елена. Европейското измерение в образованието и културата – политики и управление. София: Авангард, 2017, 253 стр.

Благоева-Хазърбасанова, Елена. Политиките на ЕС в областта на образованието и културата, НБУ, С. 2012

Благоева – Хазърбасанова, Елена. Приносът на образованието и културата за регионалното развитие. Спецификите на регионалния проект. В: Млад научен форум за музика и танц, бр. 6. ISSN 1313-342X. – София: НБУ, 2013

Юлияна Гълъбинова.Европейските региони – формално следване на номенклатурата

или използване на възможностите за сближаване. НБУ, София, 2015, ISBN 978-954-535-888-3, 488 стр.

Европейски младежки портал

Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“

Wallace H., W. Wallace and M Pollack, Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005

Средства за оценяване:

тест

представяне на проектна идея по програма