OOOK232 Човешкото здраве

Анотация:

• Да запознае студентите с основните понятия в съвременното мислене за здравето

• Да въведе връзката между социалните фактори и здравето

• Да очертае състоянието на комплексното мислене за здравето в България

• Да направи видими интердисциплинарните връзки между биологичните науки, социалните науки, науките за управлението по въпроса за здравето

• Да постави здравните проблеми, присъщи на студентската възраст за обсъждане и изучавене

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се мислят и управляват основните здравни проблеми пред обществото

• Как отделните дисциплини си сътрудничат в посока на тяхното решаване

2) могат:

• Да се ориентират в съвременните здравни политики

• Да разбират природата на социалната справедливост и нейното влияние върху здравния статус на индивидите и популациите


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Национален център по обществено здраве и анализи: http://ncphp.government.bg/

• Уилкинсън, Р. Пикет, К. (2014) Патология на неравенството, „Изток-Запад“

• Aggleton, P. (2005) Health, Routledge

• Levy, B., Sidel, V. (2013) Social Injustice and Public Health, Oxford University Press, Oxford

Средства за оценяване:

тест

писмени задачи