SODB303 Човешката група. Организацията

Анотация:

Курсът въвежда разбирането за групата и организацията като еволюционно постижение на човешкия вид. Разбирането за група и груповостта се поставят в контекста на задачата да се развие индивидуалност в груповите членове, която създава напрежение между двата дневни реда – на индивида и на групата. Това напрежение може да бъде креативно, но и разрушително. Целта на лидерството е да управлява този конфликт за целите на индивида и на групата едновременно. В условия на организация (група с работна задача в определена среда) това умение има решаващо значение за постигането на тази цел.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
доц. Харалан Александров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти познават принципите и проявленията на основните групови и организационни динамики и могат да разпознават функционални от дисфункционални групи и организации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на човешкита отношения и социалната политика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Армстронг, Д. Да превърнеш отсътвията в присъствия: приносът на У. Бион за разбиране на несъзнаваните социални явления.(превод Х. Александров)

Бион, У. (2001) Опит в групи, Фондация “Невронауки и поведение”, София

Бренър, Ч (1993) Психоанализа, основен курс, Фондация “Отворено Общество”, София.

Генов, Ю. (2004) Защо толкова малко успяваме? София: Класика и стил.

Фройд, З. (1992) Отвъд принципа на удоволствието, Наука и изкуство, София,

Фар, С.С. (2002) Въведение в груповата терапия, Наука и изкуство, София.

Хенке, М. Основни структури на човешките групи, (глава 3).

Т. Томов, Александров, Х. Иванов, И., Чичек, Р. Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения (изследователски проект).

Miller, E.J. & A.K.Rice (1990) Task and Sentient Systems and Their Boundary Controls, in The Social Engagement of Social Science, A Tavistock Anthology, Vol 1.

Hirshhorn, L. (1985) The Psychodynamics of taking the Role In Group Relations Reader 2, ed. Colman and Geller.

Chapman, J. (2003), Hatred and Corruption of Task, Orhganisational and Social Dynamics, 2003.

Senge, P.M. (1990) The Fifth Discipline. New York: Doubleday Currency.

Menzies Lyth, I. (1988), The Functioning of Social Systems as a Defence against Anxiety, (1951), in "Containing Anxiety in Institutions: Selected Essays", vol. 1. London, Free Association Books.

TOWARDS AN ECOLOGY OF MIND: http://www.oikos.org/

Yalom, E. (1970) The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Basic Books.

Средства за оценяване:

Участие в час, домашни задачи, казуси, работа в група.