OOOK080 Ключови умения за общуване

Анотация:

Ускореното развитие на информационните технологии и свързаните с тях възможности за визуализиране на познанието извеждат на преден план комуникативната приложност на ‘езика на общуването’, както в личното, така и в публичното пространство. Нашите практически занимания ще бъдат ориентирани към многоканалното естествено общуване, което представлява база за развитие на социални и психологически умения на бъдещия филолог и човек на изкуството, бизнесмен, юрист и политолог, радикално повлияни от започналите през 90те години глобалните промени.

Курсът ‘Ключови умения за общуване’ има за цел да бъде осмислена основополагащата роля на т. нар. ‘фини умения’ (soft skills) за убеждаване в различните социални сфери на влияние. Това ще бъде постигнато чрез разиграването на различни ситуативни роли, уловени в потока на практическо общуване в типични ситуации. Естественото общуване, непосредствено свързано с „тайния код“ на езика на тялото като фундаментален инструмент и филтър на познанието, ще оживее чрез различни сценарии, в тясно взаимодействие с познати норми на реториката.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

 Людмил Дуриданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- придобиват някои фини умения (soft skills) за общуване и гъвкавост на езиковия стил в различни типични ситуации

- могат да играят различни ситуативни роли, при които естественият език и „тайният код“ на езика на тялото се явяват основополагащи за развиване на хуманитарно познание в публичното пространство, изящни изкуства, бизнес интереси, политически партньорства и т.н.
Предварителни изисквания:
Студентите се предполага, че притежават първоначални умения на общуване с български език (и работен английски) и се стремят да осъзнаят собственото си интерактивно поведение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Подбрана литература:

GOLEMAN, DANIEL: Social Intelligence, the New Science of Human Relationships, New York 2006. (= ГОЛМАН, ДАНИЕЛ: Новата социална интелигентност, София 2010) - за тези, които искат да се задълбочат в социалната психология на комуникативните умения

FOWLER, RAMSEY & AARON, JANE: Little, Brown Handbook, New York 2010. (добър наръчник за бизнес етикета на англоезичния свят)

MESSINGER, JOSEPH: Ces gestes qui vous trahissent, Paris 2008. (добър наръчник за френско говорящия свят; Bestseller)

PEASE, ALLAN & BARBARA: The Definitive Book of Body Language, N. York 2004. (= ПИЙЗ, АЛАН & БАРБАРА: Най-новата книга за езика на тялото, скритият смисъл на думите, София 2009)

REIMAN, TONYA: The Power of Body Language, New York 2007. (= РЕЙМАН, ТОНЯ: Езикът крие, тялото разкрива, София 2010) - основно помагало, по което ще работим; моля, набавете си го при възможност.

ROTHSCHILD, NADINE DE: Le bonheur de seduire, l’art de reussir. Le savoir-vivre du XXIe siecle, Paris 2001. (= РОТШИЛД, НАДИН ДЬО: Щастието да ни харесват, изкуството да преуспеем, правилата на добрия тон през XXI век, София 2003)

Средства за оценяване:

Оценката е комбинация от следните компоненти за текущ контрол:

- задължителен тест (с коефициент на тежест 30%)

и

- два от следните компоненти по избор (с общ коефициент на тежест 70%):

+ дискусионно участие с коефициент на тежест 35%

+ самостоятелен проект с коефициент на тежест 35%

+ казус с коефициент на тежест 35%

+ казус с коефициент на тежест 35%

Устен изпит (общо с тежест 70%) - или за повишаване на оценка - ще бъде проведен при липса на двата изборни компонента.

Той ше включва следните два компоненти (по избор):

Първият компонент ще бъде комбинация от:

+ собствен анализ на типична комуникативна ситуация (от взетите по време на курса през семестъра - по избор на студента)

+ анализ на казус (типична комуникативна ситуация - от взетите по време на курса през семестъра - по избор на преподавателя)

или

+ заснемане на малка сценка от 2-3 души /5-10 мин./ с видео камера по собствен избор на студентите, и

+ представянето й като самостоятелен проект с анализ на изпита.

За консултации и възникнали въпроси, моля пишете на duridanov@gmail.com или се свържете с титуляра на 0897-734561.