CELB003 Зоология на гръбначните животни

Анотация:

Курсът запознава студентите с характерните особености на гръбначните животни, тяхната анатомия, физиология и систематика. Съществено внимание се отделя на екологията и опазването на гръбначните животни. Дават се интересни примери за разпространението им и накратко за тяхното поведение.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: характерните особености на етологията на животните

2) умения по:методи и начини за изучаване на етологията на ж ивотните


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат познания и да боравят с понятия от основният гимназиален курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Пешев Д. 2000. Зоология на гръбначните животни. Сиела, 384 с.

2. Берон, П. 2015. Загадки на зоогеографията. "Изток-Запад". 359 с.

3. Carwardine, M. 2005. Extreme nature. Collins. 317 pp.

4. Watt. S. 2014. The ugly animals. The History press.

5. Zoology, 2006. McGraw Higher Education, USA.

6. Watt. S. 2014. The ugly animals. The History press.

7. Biology. How life works. 2013. Macmillan. 1193 pp.

8. Roberts H., Larson K., Eisenhour l'A. 2008. Integrated principles of zoology, 14-th edition. The McGraw-Hill Companies

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%