POLF204 Международно публично право

Анотация:

Целта на програмата е да осигури необходимите знания и умения за същността, съдържанието, ролята и мястото на международно-правната регулативна система в съвременният свят. По-специално внимание се обръща на спецификата в начина на включване на международните ангажименти във вътрешно-нормативната уредба на България и другите страни. Отделено е място и на нормотворческият процес в рамките на ЕС. Имплицитно, в хода на курса, е включено усвояването на международно-правната юридическата терминология.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

доц. Катерина Йочева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" - същността и съдържанието на международно-правната регулативната система на съвременния свят;

" - актуалните проблеми в международните отношения и пътищата за тяхното решаване;

" - основните конвенции, регламентиращи правата и задълженията на субектите в различните сфери на обществения живот

" - съществуващият в българското право нормативен ред за превръщане на международните ангажименти в правила на вътрешното законодателство;

" - особености на механизма на имплиментация и инкорпорация на международно-правни норми в другите правни системи;

" - историческото развитие на международното право и идеите за него от древността до наши дни;

" - международно-правната терминология;

" - самостоятелно да разработят тема в областта на международното право

"

"

2) могат:

" умения да свързват и анализират събитията

" умения да използват понятията

"


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Стефанов Г. - Теория на международните отношения, С. 1993 г Изд. "Св.Кл. Охридски"

Борисов О. - Международно публично право, С 1997 г изд.СИЕЛА

Борисов О. - Международни договори, С 1995 г изд.СИЕЛА

Борисов О. - Право на Европейския съюз, С 1998 изд.СИЕЛА

Черниченко С - Международное право: современные теоретические проблемы, М 1993 г.

Янков Ал. - ООН, изд.Наука и изкуство, 1965 г.

Янков Ал. - Защита и сохранение морской среды М, Наука, 1990

Стоянов Ж. Философия на правото С 1994г

Стефанов Г. - Международната сигурност, Сиела 1997 г.

Стефанов Г. - Международни отношения, Сиела 1998 г.

Пашовски Сл. -Международното хуманитарно право-граница на насилието във въоръжен конфликт. С, 1990

Наръчник по процедури и критерии за определяне на статут на бежанец. Женева 1992

Машев Д - Правно положение на чужденците в България, 1986 г. София

Генов И -Право и сила в съвременните международни отношения,Наука и изкуство 1988г

Векилов Я - Проблеми на регионалните системи за колективна сигурност, С 1973

Гочев Ат., Авт.колектив - Ранно сигнализиране и предотвратяване на конфликти, Изд: Албатрос С, 1997 г.

Захариева Ю, И. Шикова, К.Николов - Европейският съюз - история, институции, политики, Изд. ИПАЕИ, 2004 г.

Вельяминов Г - Основы международного экономического права, М, 1984

Bowett D - The Law of International Institutions, London, 1963

Clarke R. - The science of war and peace. NY, 1972

Luard E. - War in international society: A study of international sociology. Yale Univ. Press,1986

Luard E. - The international regulation of civil wars. London,1972

Best G. - War and Law since 1945. Oxford, 1994

Whitman G - The legal environment of bussiness, 2 ed. N.Y, 1988

Calogeropoulos-Stratis A. - Droit humanitaire et droits de l'homme-la protection de la personne en periode de conflict arme. Geneve, 1980.

Goldenker L - Refugees in International Politics. N.Y. Columbia University Press 1987

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

1. UDHR - Universal Declaration of Human Rights. UN, 1948 (Всеобща декларация за правата на човека)

2. Устав на ООН,1948 г.

3. Заключителният акт от Хелзинки, 1975 г

Средства за оценяване:

ТЕСТ 1 50%

%

50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

%

50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА %

%

%

ПОРТФОЛИО %

%

%

УСТЕН ИЗПИТ %

%

%

СЕМИНАР/ДИСКУСИЯ/СИМУЛАТИВНА ИГРА 20%

%

%