ADVB503 Сценарна работилница

Анотация:

Курсът запознава с основните компоненти на кино- и тв драматургията, анализира спецификата на драматургията в рекламата и създава практически умения за писане на сценарии за кратки игрални, документални и анимационни форми, както и за рекламен клип и радио-спот.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на сценарното писане в киното и телевизията;

• основни принципи в сценария за реклама;

2) могат:

• да анализират основните компоненти на драматургията в кино- и тв творби;

• да пишат анотация, синопсис и трийтмънт за бъдещ филм;

• самостоятелно да разработват сценарий за кратък филм, рекламен клип и радио-спот.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Визуалните изкуства в новото хилядолетие. Предпоставки за създаване на звуко-зримия образ. Синтетична природа на седмото изкуство.
 2. Сценарият като литература. Описателно и драматическо повествование. Поезия и кино. Символът. Импресията. Лайтмотивът.Теорията на В.Проп. Мит и архетип. Многозначност на универсалните символи. Метафоричният разказ.Тропи.
 3. Сценарият като първообраз на бъдещия филм. Развитие на киноезика и промени в кинодраматургията. Структурни елементи на сценария. Монтаж и мизансцен. Време и темпоритъм. Монтажното мислене и сценарият.
 4. Тема и идея. Фабула и сюжет. Етапи в сценарната работа. Анотация, синопсис, трийтмънт, сценарий, стори-борд.
 5. Композиция. Видове композиции. Особености на американската парадигма в сценария.
 6. Драматургичният потенциал на сценария. Конфликтът като “пружина на действието”. Видове конфликти. Трагичното, комичното и драматичното като естетически категории.
 7. Персонажът в сценария. Типизация и индивидуализация. Особености в изграждането на характерите: действеното им разгръщане. Външна динамика и вътрешно развитие на героя.Типове характери. Главни и второстепенни герои. Типажът. Мотивировки и цели.
 8. Словото в сценария и филма. Диалогът в киното. Задкадровият глас. Нива на дистанциране. Гледната точка.
 9. Жанрът. Жанрови видове. Кино - и телевизионни жанрове.
 10. Ролята на звука и музиката. Принципи на използването им за изграждане на драматургията. Изображение и звук. Полифония в киното. “Неравнодушната” филмова природа. Типове среда. Видове пространство. Детайлът – знак, символ, индекс. Атмосфера.
 11. Специфика на драматургията на късите форми: кондензиран разказ, композиционни асиметрии, моментално разпознаване на героя , новелистичен обрат. Специфика на драматургията в документалния и анимационния филм. Телевизионната драматургия – особености и принципи.
 12. Типове неповествователни форми.
 13. Особености на рекламния филм и клипа. Творческа стратегия и творческа концепция. Видове стратегии от рационален тип. Видове стратегии от емоционален тип.
 14. Структура на вербалната част на рекламния клип. Заглавие, слоган, основен рекламен текст, кода. Структура на иконичната част на рекламния клип. Крупност, ракурс, каданс, движение, светлина, цвят, оптическа намеса. Иконизация на феномените време, пространство, количество, действие, агент, предмет.
 15. Класификации на рекламния клип. Информационни, повествователни, поетични и драматически възможности.

Литература по темите:

Мартен М. – Езикът на киното”, София, Наука и изкуство, 1962

Киарини Л. – Изразни средства на филма”, София, Наука и изкуство, 1967

Фрейлих С. – Кинодраматургия”, София, Наука и изкуство, 1972

Найденова В. – Екранизацията – вечен спор”, София,Наука и изкуство, 1992

Милев Н. – Драматичният екран”, София, Народна култура, 1995

Милев Н. – Теория за елементите на киното”, София, Университетско изд-во “Св. Кл.Охридски”, 1998

Крумов К. –Поетика на киното”, София, Агата-А, 2000

Проп В. Морфология на приказката. - София, 1995.

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Сегела Ж., Холивуд пере най-добре. - София, 1991.

Syd Field - Screenplay

Eugene Vale – The Technique of Screen & Television Writing

Linda Seger – Making a Good Script Great

Quelch J., Farris P. Cases in Advertising and Promotion Management. - Richard D. Irwin.Inc., 1991.

Rothschild M. Advertising. From Fundamentals to Strategies. - Toronto, 1987.

Schultz D. From Advertising to Integrated Marketing Communications. - Chicago, 1993.

Schultz D. Strategic Advertising Campaigns. - Lincolnwood, 1991.

Sandage C.H., Fryburger V., Rotzll K. Advertising. Theory and Practice. - Homewood, 1979.

Bovee C., Arens W. Contemporary Advertising.- Richard D. Irwin.Inc.,1994.