SOCB201 Основи на статистиката

Анотация:

• Курсът разглежда основните понятия на статистиката и въвежда в базовите подходи за събиране и анализ на данни в социологията.

• Цел на курса: да даде на студентите концептуално разбиране на основните съвременни статистически понятия и подходи, използвани в социологията

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Елица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да са ориентирани в терминологията, която се използва от статистиката

• основните теоретични положения на статистическия подход при събирането и анализа на данни

2) могат:

• да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи биха били полезни и уместни

• да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни математически понятия в обема на гимназиалния курсФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Калинов К., СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ

НАУКИ,2-ро изд., НБУ, София, 2010.

2. Гатев К., ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА. изд.ЛИА, София, 1995.

3. Клаус Г., Х.Ебнер, ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ЗА ПСИХОЛОЗИ,

СОЦИОЛОЗИ И ПЕДАГОЗИ. изд. Наука и изкуство, София, 1971.

4. Съйкова Ив., С.Тодорова, СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ.

ИК “Люрен”, София, 1994.

5. Гидънс А., СОЦИОЛОГИЯ, Прозорец, София, 2003.

6. Хейг Пол, ИЗГОТВЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ ВЪПРОСНИК, Делфин прес,

Бургас, 1993.

7. Хейг Пол, АНКЕТИРАНЕ, Делфин прес, Бургас, 1993.

8. Хейг Пол, СОНДАЖИ И СТАТИСТИКА, Делфин прес, Бургас, 1993.

9. Хейг Пол, КАБИНЕТНО ПРОУЧВАНЕ, Делфин прес, Бургас, 1993.

Средства за оценяване:

1. Тест - 7-мо и 14-то занятия. Формира 70% от оценката.

2. Задание за самостоятелна работа в къщи - 4 работи за семестъра. Формира 20% от оценката.

3. Аудиторно участие. Формира 10% от оценката.