PHIB655 Социология на неравенствата

Анотация:

Цел на курса е формирането на разбиране за стратификацията, за процесите на социална интеграция и мобилност, на полярностите в социалната структура. Чрез проблематизиране на конкретни видове неравенства се дискутира социалната политика, изравняваща възможностите.Курсът съблюдава индивидуалната перспектива към неравенствата. Диференцира се понятието за неравенство. Дискутират се механизми за изравняване на възможностите, които отговарят на условието да оптимизират равенството в началото, на старта, вместо на финала, при резултатите, където да оставят пространство за неравенство в постиженията и възнагражденията. Процесът на индивидуализация, протичащ в модерните общества означава нарастващо значение и внимание към процесите на личностно постижение. Този процес е свързан с различните измерения на индивидуалния статус като образование, власт, престиж, доход. Важно е да се отчита и влиянието на социалния произход, пола, възрастта, етноса, местоживеенето върху индивидуалните постижения. Инфраструктурата на модерната социална държава се изгражда, за да удържа трайното изпадане на отделни индивиди на социалното дъно и съдейства за интеграцията на обществото.

Защо неравенства?

1. Неравенството е съществена характеристика на трансформацията на българското общество в условията на глобализация, установяване на пазарни структури и либерална демокрация. Обществото става все по йерархично и разделено в степента, в която се освобождават индивидуалните шансове за мобилност и конкуренция. Затова е важно да разберем индивидуалните траектории, които водят надолу или нагоре. Ключови са понятията за функционална необходимост (Парсънз) от неравенствата като мотивиращи индивидите за успех, постижение и предопределящи конкурентоспособността и растежа в конкретното общество.

2. Редом с йерархичността значение придобиват измерения на неравенството като свобода на избор, симетричност/асиметричност на отношенията на договаряне. В това отношение индивидуалните траектории се различават в зависимост от аскриптивни/приписани характеристики като пол, възраст, етнос. Ключови понятия са мобилност и отвореност на социалната система, които са проявени в различна степен в историческото развитие на обществото.

3. Семейството и произходът предопределят индивидуалните постижения. Легитимната връзка между произход и постижение преминава през придобиването на подходящо образование. Ключови понятия са меритокрация, образователно постижение, изравняване на възможностите.

4. Несигурността, породена от глобализацията се отразява на различните преходи в индивидуалния жизнен път. Преходът от образование към работа е процес, в който младите хора с различно образование имат различни траектории.В късните трудови кариери също настъпва несигурност и прекъсвания, които по-късно имат значение за неравенствата между хората в пенсионна възраст.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Генчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цел на курса е формирането на разбиране за стратификацията, за процесите на социална интеграция и мобилност, на полярностите в социалната структура.

Формират се умения за разработване и оценяване на политики за изравняване на възможностите и за социално включване на уязвими групи.

Развива се умението да се работи с класически социологически текстове и същевременно се стимулира работата с емпирични данни от социологически емпирични изследвания.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ханс Петер Блосфелд, Сандра Бухолц, Дирк Хофекер Жизнен път и социални неравенства в светлината на глобализацията, Социологически проблеми,2010, кн. 1-2, 7-32.

Валтер Мюлер, Маркус Клайн, Щефан Шиндлер, Райнхард Полак, Дългосрочното развитие на социалните диспропорции при придобиване на правото за следване във ВУЗ след завършване на средното образование в Германия, Социологически проблеми,2010, кн. 1-2, 146-175.

Ив-Лийс Росма и Елу Саар, Участие в неформално обучение в страните от ЕС-15 и ЕС-8: фактори на търсене и предлагане,175-201

Голдторп, Дж. 2000. Социалната класа и различията в трудовите договори. Социологически проблеми, кн. 3-4, стр. 205-233.

Мюнх , Рихард Социологически проблеми 2009, 3-4.

Робъртс, К. 2002. Променящи се модели на социално-професионалната стратификация в Източна и Централна Европа и в бившия Съветски съюз. Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 119-132.

Селени,И. (Съст.) 2002. Бедността при посткомунизма. Изток-Запад.

Стоилова, Р. 2010. Дискриминацията в сравнителен европейски аспект, в: Стоилова,Р. (съст.) Oбществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране, Омда, ISBN 978-954-9719-22-2 , http://www.omda.bg/biblioteka/rumyana_stoilova/diskriminatsia_kare.htm

Стоилова, Р. 2010. Неравенството на половете в масовата култура. Социологически прочит. В: Кирова, М., К. Славова, (съст.) Роля на пола в медиите и в популярната култура в условията на преход в България, „ПОЛИС”,11-27.

Стоилова, Р., К. Харалампиев 2010. Джендър неравенства и роля на държавата за тяхното намаляване, Международен сравнителен анализ. В: Тилкиджиев, Н. (съст.) Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителни анализи по Европейското социално изследване 2006/2009), Изд. „Изток-Запад”, София, 349-369.

Стоилова, Р. 2010. Социална селективност на образователните резултати в България. Роля на студентските такси и кредити за възпроизводството на социалния произход във висшето образование. Социологически проблеми, 1-2, (32-63).

Стоилова, Румяна 2009 “Два подхода към oбразователните неравенства, стратификацията и мобилността», Социологически проблеми, 1-2, 2009 ,188-212.

Румяна Стоилова 2009 Джендър неравенства, в: Петков.Кр. (съст.) Европейска социална политика, Сравнителни социологически анализи, учебник, т.1. Университетско издателство Паисий Хилендарски, 141-177.

Румяна Стоилова 2008 Евроинтеграция и стратификация, в:В.Топалова (съст.) Българското общество и европейската интеграция.Социологически аспекти.София,82-96.

Румяна Стоилова 2008 Дискриминацията – една подценявана тема. Осигуряването на равни възможности за всички допринася за политическата стабилност и икономическия растеж в обществото, Монд Дипломатик, февруари.

Стоилова, Р. 1999. Самонаетостта като проблем на социологията. Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 164-184.

Стоилова, Р. 2001. Неравенства и общностна интеграция. ЛИК.

Стоилова, Р. 2004. Индивидуализирани неравенства. Социологически проблеми, кн. 1-2.

Стоилова, Р. 2005. Международни сравнителни анализи на стратификацията. Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 310-313.

Стоилова, Р. 2008. Джендър неравенство. В: Петков, Кр. (съст.) Сравнителна социална политика: Социологически анализи.

Суифт, А., Г. Маршъл. 1997. Меритократично равенство на възможностите: икономическа ефективност, социална справедливост или и двете? Социологически проблеми, кн. 3.

Тилкиджиев,Н., Димов, М. 2003. Статусна основа на демократичната консолидация при посткомунизма, Изток-Запад.

Stoilova, R., K. Haralampiev. 2008. Stratification in Bulgaria. Measuring the Impact of Origin, Age, Gender and Ethnicity on Educational Attainment and Labour Market Placement. Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Социология, Том 101.

Средства за оценяване:

Формите, които се прилагат в текущото оценяване са: тест, реферат, коментар, анотация