PHIB202D Основи на логиката

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните исторически етапи на развитие на логиката като научна дисциплина и с принципите на формалната логика. Разглеждат се основните теми и въпроси на предикатната логика и съвременната символна логика. Отделя се специално внимание на приложението на логическите правила и методология в ежедневните разсъждения и в сферата на научното познание.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Кои са основните етапи в развитието на логиката като наука и средство за анализ.

Какви са основните понятия и проблеми в областта на логиката.

Какви са стандартите и значението на критическото мислене в академичен и в социален план

2) могат:

Да разпознават логическата структура и елементи в речта и в писмен текст.

Да оценяват валидността на логическите умозаключения

Да участват в дискусии чрез рационална оценка на аргументи.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мисъл, Логика, Критическо мислене
 2. Историческо развитие на логиката
 3. Понятия, съждения и умозаключения
 4. Елементи и структура на аргументите
 5. Индуктивни, дедуктивни и традуктивни аргументи
 6. Методи за доказване на невалидност
 7. Видове аргументи
 8. Анализ на ценностни твърдения
 9. Неформални аргументни заблуди
 10. Текущ контрол
 11. Разпознаване и анализ на аргументни заблуди
 12. Разпознаване и оценка на аргументите
 13. Създаване на аргументи
 14. Символна логика
 15. Логически задачи

Литература по темите:

Бейкън, Ф. (1968). Нов органон. София: Наука и изкуство.

Декарт, Р. (1996). Разсъждение за метода. В: За метода. София: ЛИК.

Кант, И. (1994). Логика. София: ГАЛ-ИКО.

Кулов, В. (2008). Лекции по логика. София.

Copi, I, Cohen, C. (2013). Introduction to Logic. Harlow: Pearson.

Toulmin, S. (2003). The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.