EDMM205 Стратегически и програмни документи за развитие на образованието в РБ и в ЕС до 2030 г.

Анотация:

Курсът има за цел да актуализира знанията и да подобри разбирането на студентите за връзката между новите европейски и националните стратегически, програмни и нормативни документи в сферата на образованието за периода 2021-2030 г.

В практически контекст ще бъдат разгледани актуални тенденции, изследвания и полезни ресурси за методическа подкрепа и работа в мрежи на ръководители в предучилищното и училищното образование.

В рамките на лекциите ще бъдат представени ключови резултати, добри практики и научени уроци от реализирани проекти на детски градини и училища, както и от проекти за повишаване на професионалната квалификация на педагогическите специалисти.

Акценти в програмата ще бъдат поставени и върху разработването на образователни планове за проектно финансиране на образователни институции в контекста на новите финансови програми и рамки.

Чрез практическите занимания ще бъдат развити умения за разработване на програми за развитие на учителите и на планове за средносрочно проектно финансиране на образователни институции.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р
 Милена Драгова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• новите приоритети, цели и мерки на политиката на Европейския съюз в сферата на образованието до 2025 г.;

• новите национални стратегически приоритети и цели на образователната политика в България до 2030 г.;

• актуална информация от най-новите изследвания в Европа относно променените условия, приоритети и роли на директорите на образователните институции по отношение на моделите на работа, заплащане на труда, оценката на работата на педагогическите специалисти;

• широк списък от европейски и национални мрежи за обмен на добри практики, методическа подкрепа и актуални ресурси (наръчници, помагала, методики за оценка на работата на педагогическите специалисти, управление на образователни институции в хибриден вариант и др.);

• промените в проектното финансиране на образователни инициативи и други мерки.

2) могат:

• да разширят комуникацията си и работата в мрежи с други директори и ръководители в сектора на образованието;

• да разработят планове за повишаване на квалификацията на учителите в ръководените от тях образователни институции;

• да разработят проектен план за средносрочно финансиране на образователна институция от предучилищното и училищното образование в контекста на приоритетите на Програма „Образование“ 2021-2027.


Предварителни изисквания:
Студентите следва:

• да притежават ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 1.2. Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по ..., или от други професионални направления с придобита квалификация “учител”;

• владеенето на английски език е желателно.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ „БЪЛГАРИЯ 2030“, ПРИОРИТЕТ 1 „ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ“;

• СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 2021 ДО 2030 Г.

• НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030 Г.);

• СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (2019-2030);

• ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021-2027 Г., ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ И ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“;

• ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ (2021—2027 Г.)“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

Средства за оценяване:

• Практическа задача

• Тест

• Писмена задача