EDMM202 Софтуеър на ума - интеркултурни аспекти в образованието

Анотация:

Ефективното управление изисква осъзнаване на собствените културни нагласи и тяхното влияние при взимане на управленски решения, познания за различните национални култури и умения да се ръководят хора в интеркултурна среда. Съвременната динамика на пазара на труда, както и в областта на науката, води до нарастващ брой екипи и институции, включващи хора с различна националност и произход. Ръководителите, както и служителите се нуждаят от знания и умения, които да ги подготвят за работа в интеркултурна среда и в международни екипи.

Курсът поставя акцент върху необходимостта да се разбере как културните ценности формират нашето всекидневно поведение, нагласите ни, умствените процеси и начините, по които комуникираме. Студентите ще се запознаят с основните модели, характеризиращи културните различия, както и методите да ги анализират и интерпретират по ефективен начин. Практическите упражнения целят 1) да допринесат за осъзнаването на собствения културен репертоар и неговия ефект върху личното професионалното поведение и 2) да допринесат за разбирането, че различните култури манифестират различни ценности, нагласи и поведение, чието интерпретиране изисква знания, уважение и мотивация за постигане на взаимно разбиране.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• запознати са с концептуалните модели и разбират значението на културата и влиянието на културните различия върху работата и управлението;

• разбират и знаят как да управляват влиянието на културните различия на различни нива в работна среда – институционални, професионални, функционални, колегиални;

• запознати са с комуникационните стилове на различни национални култури;

• запознати са с компетенциите, необходими за управление на международни екипи по отношение на културните различия.

2) могат:

• да оценяват и интерпретират поведението на колеги от други култури и да си изграждат практически стратегии за преодоляване на културни различия;

• да извличат ползи от идеи и подходи, обусловени от различните култури на членовете на международен екип;

• да планират и координират работни процеси в международни екипи;

• да управляват междукултурни конфликти с по-голям успех;

• да идентифицират ключови културни различия при вербално и невербално общуване;

• да се адаптират към разнообразни комуникационни стилове и методи на работа при културни различия в работната среда.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Цивилизацията” като обединяваща концепция. Дефиниции за “култура”. Различие или разнообразие?
 2. Култура и комуникация. Специфика на интеркултурната среда.
 3. Културата като умствено програмиране.
 4. Измерения на културите – Първа част.
 5. Измерения на културите – Втора част.
 6. Измерения на културите - решаване на казуси и ситуации
 7. Бариери пред интеркултурната комуникация.
 8. Стереотипи и интерпретации. Преодоляване на културен шок в професионална среда.
 9. Ефективност на управлението в интеркултурна среда.
 10. Изграждане на връзки и доверие между културите. Интеркултурна интелигентност.
 11. Ролята на мениджъра при формирането на международни екипи. Моделът на Тъкман.
 12. Умения за водене на преговори в интеркултурна среда.
 13. Типове персонални интеркултурни нагласи.
 14. Дискусия по поставени задачи за групова работа
 15. Дискусия по казус за групова работа

Литература по темите:

1. Генов, Ю., Защо толкова малко успяваме, С., 2004.

2. Минков. М., Защо сме различни, С., 2004.

3. Хофстеде, Х., П. Пидърсън, Изследване на културата – упражнения, истории и синтетични култури, изд. „Класика и стил”, С., 2003.

4. Хофстеде,, Х., Култури и организации, Изд. Класика и стил, С., 2001

5. Благоева, Елена. Интеркултурни компетенции при управление на международни екипи. В: Човешкият капитал – методология, измерения и практики (образование, мениджмънт, бизнес). Доц. д-р Д. Панайотов (научен ред.), 203-213 с. – София: НБУ, 2015

6. Благоева, Елена. Ролята на самоуправлението и интеркултурните компетенции за ефективността на проектните екипи. В: Годишник на департамент "Публична администрация", том 9 "Държавно управление, публични политики и публична администрация". - София: НБУ, 2014

7. Василева, А., Комуникации в международния бизнес, Изд. Консулт АГ, С., 2002

допълнителна

8. Brett, J. M., Negotiation and Culture – a Framework, media.wiley.com/product_data/excerpt/68/07879558/0787955868-1.pdf