LTIM290 Семинар: Съпоставителен анализ на правна терминология (английски език)

Анотация:

Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: