LTIM272 Семинар: Превод на административни документи

Анотация:

Курсът цели да доразвие комплексно практическите умения на студентите за писмен превод на административни документи от английски и немски на български език, като:

• усъвършенства уменията на студентите за четене с разбиране и правилно интерпретиране на изходен текст;

• разшири познанията на студентите за основните преводачески техники и стратегии при реконструирането на смисъла на изходния текст в преводния текст;

• доразвие уменията на студентите за ползване на справочна литература и намиране на необходима допълнителна информация.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

проф. Ирена Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните проблеми при превод на различни по жанр и стил видове административен текст от английски и немски на български език;

• възможните преводачески стратегии за разрешаване на тези основни проблеми.

2) могат:

• да анализират и интерпретират адекватно различни видове текстове по жанр и стил;

• да прилагат подходящи техники и стратегии при създаването на преводен текст спрямо вида изходен текст;

• да използват умело справочна литература и алтернативни, електронни справочни източници;

• да оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст.


Предварителни изисквания:
Участие в курс "Превод на административни текстове"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разбиране и правилно интерпретиране на изходен административен текст.
  2. Основни преводачески техники и стратегии при реконструирането на смисъла на изходен административен текст в преводния текст.

Литература по темите:

Bell, R. Translation and Translating: Theory and Practice. Longman 1991.

Hatim, B. Discourse and the Translators. Longman 1989.

Mossop, B. Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), St Jerome Publishing, 2007

Wolfram W., Knowledge and Skills in Translator Behaviour. John Benjamins Publ., 1996.

Лилова, А., Увод в общата теория на превода, Народна култура, 1981 г.

Данчев, А., Българска транскрипция на английски имена, Народна просвета , София 1982