TRSM202 Проект: Превод и системи за управление на качеството (ISO 9001)

Анотация:

Извършването на услугата „превод” е резултат от дейност, която както всички останали има свои характеристики и може да бъде оценявана спрямо определени изисквания.

Този проект запознава студентите с някои съществуващи системи за управление на качеството като цяло (БДС EN ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството) и, конкретно, на качеството на преводаческите услуги.

Разглежда се европейски стандарт БДС EN 15038:2006 (EN 15038:2006) „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услуга”, който се отнася само за писмен превод. Стандартът обхваща основните процеси на преводаческата услуга, включително подготовка, превод, редакция, преглед, управление на проекти, качествен контрол, проследяване и доставка. Той разглежда преводаческата услуга в нейната цялост като единен процес, в който извършването на превода е една брънка от веригата и поставя някои съществени изисквания, свързани с това, направеният вече превод да бъде прегледан от лице, различно от преводача (редактор), както и доказване на професионалната компетентност на всеки един от участниците в процеса на превод, главно преводачи, рецензенти, редактори и коректори.

По отношение на организацията на работата и управлението на качеството при устните преводи от стандарта могат да се прилагат критериите и правилата за подбор на преводачи, като освен това се ползват емпирично установените правила за контрол и оценка на качеството.

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Изисквания на стандарт БДС EN 15038:2006 (EN 15038:2006) „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услуга” като задължения на преводача (превод и проверка) и на агенция за преводи (всички останали съпътстващи превода дейности), подчинени на общи и взаимно свързани правила.

2) могат:

• Да прилагат на практика изискванията на стандарта.


Предварителни изисквания:
• Language B proficiency B2

• computer literacy (Excel)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Стандарт БДС EN 15038:2006 (EN 15038:2006) „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услуга”.

• Managing risks and resources: a down-to-earth view of revision. Tim Martin, Directorate-General for Translation (European Commission) http://www.jostrans.org/issue08/art_martin.php

• Articles on translation quality - http://www.translationdirectory.com/quality_assurance.htm

• Research on quality in interpreting - http://aiic.net/page/6318

• Collados Ais, Angela. 1998. La evaluacion de la calidad en interpretacion simultanea: La importancia de la comunicacion no verbal. Granada: Editorial Comares.

• Kurz, Ingrid. 1993. “Conference interpretation: Expectations of different user groups”. The Interpreters’ Newsletter 5: 13–21. (http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4908)

• Moser, Peter. 1995. “Survey on expectations of users of conference interpretation”. (http://aiic.net/community/attachments/ViewAttachment.cfm/a525p736-918.pdf?&filename=a525p736-918.pdf&page_id=736)

• Moser-Mercer, Barbara. 2009. “Construct-ing Quality”. In Gyde Hansen, Andrew Chesterman, Heidrun Gerzymisch-Arbogast p. 143-156. Efforts and models in interpreting and translation research: a tribute to Daniel Gile Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

• Zwischenberger, Cornelia. 2011. Qualitat und Rollenbilder beim simultanen Konferenzdolmetschen. PhD thesis, University of Vienna.