SQBM277D Лидерство и организационна култура

Анотация:

Курсът има практическа насоченост и въвежда в изучаването на основните подходи и интерпретации на организационната култура и развитието на съответни лидерски умения. Студентите са подтиквани да извлекат отговори на основата на конкретни примери за лидери от човешката история и да анализират прояви на лидерски качества от съвременния бизнес свят. Търси се постигане на ясно разбиране за ролята и значението на лидера в организацията и обществото.

Цели:

• Да предостави общ поглед върху характеристиките и проявленията на лидерството в организацията и живота.

• Да запознае с водещите теории относно лидерството.

• Да формира у студента способност да използва теоретичните познания в практически дейности за оказване на влияние като лидер и мениджър.

• Да изгради ясна рамка за самоусъвършенстване на лидерските качества у студента.

• Да запознае с основни подходи при изучаването / интерпретирането на организационната култура.

• Да ориентира в културната ситуация в организацията и ролята на лидера в изграждането и промяната на организационната култура.

• Да структурира жизнения и професионален опит в съответствие с използвания инструментариум за изучаване на културите.

• Да свърже културните фактори с развитието на организацията.

• Да засили мотивацията за самостоятелно изучаване на организационните култури.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

• Познават водещите теории за лидерството, гледни точки и подходи.

• Характеристиките на лидера според различни таксономии.

• Лидерските стилове и проявлението им в организацията.

• Различни подходи към културите и тяхното изучаване.

• Подхода на Х. Хофстеде и Ф. Тромпернаарс към културната ситуация.

• Подхода на Хюман Синерджистикс към културната ситуация.

2)могат:

• Да идентифицират лидерите в организацията и да анализират техните качества, силни и слаби страни.

• Да създават модели за идентифициране на лидери и програми за тяхното развитие в организацията.

• Да откриват и да стимулират позитивните лидерски стилове.

• Да се ориентират в културната ситуация в организацията;

• Да интерпретират културните фактори;

• Да изучават и интерпретират адекватно връзката на културните фактори с управленските дейности.


Предварителни изисквания:
Няма изисквания за предварително изучавани курсове.

Професионалният, жизнен и интелектуален опит на участниците оказват съществено влияние върху резултатите от обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Георгиев, К. (2008) Лидерство в организацията – учебен материал. София, НБУ.

Давидков, Ц. (2009) Национална и организационна култура. С., СУ-СтФ.

Залезник, Е. (2007) „Мениджъри и лидери – различни ли са те?”в колектив, Духът на лидера, Harvard Business Review, Класика и стил, С, стр. 69 – 90.

Камерън, К.,Р. Куин (2012) Диагностика и промяна на организационната култура: съобразно рамката на конкуриращите се ценности. София, Класика и стил.

Кови, С. (2011) Осмият навик. Кибеа, София.

Семлер, Р. (2011) Маверик. София, Жанет-45.

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч. (2004) Да се носиш по вълните на културата: разбиране на културното разнообразие в бизнеса. София, Класика и стил.

Хофстеде, Х. (2001) Култури и организации: софтуер на ума. София, Класика и стил.

Хофстеде, Я. Х., П. Б. Пидърсън, Х. Хофстеде (2003) Изследване на културата. София, Класика и стил.

Bass, B.M. (1990) From transactional to transformational leadership: learning to share the vision, Organizational Dynamics, Vol. 18 (3), pp.19 – 31.

Kouzes and Posner (2012) The Leadership Challenge, Jossey Bass.

Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass.

Допълнителна:

Аврамов, Р. (2007) Комуналният капитализъм – т. 1, 2, 3. С., Изд. Фондация “Българска наука и култура”.

Бейли, Х., Маккъргоу, М. (2017) Гостоприемно лидерство. София, Изток-Запад.

Бланчард, К., Зигарми, П., Зигарми, Д. (2011) Лидерството и едноминутният мениджър. Класика и стил, София.

Давидков, Ц. (2010) Ценности на забогатяване. С., УИ „Св. Климент Охридски“.

Денхарт, Р. (2001) Търсене на значението: стратегии за успех в управлението на държавните организации. С., Изд. ЛИК.

Дуранкев, Б. (2001) Фирмената култура в България. (в съавторство). Специално издание на сп. “Алтернативи”.

Защо сме такива: в търсене на българската културна идентичност (1994) Еленков, И., Р. Даскалов – съст. и встъпителни студии. С., Изд. “Просвета”.

Илиева, Сн. (2009) Ценности и трудова мотивация. С., УИ „Св. Климент Охридски“.

Илиева, С. (2006) Организационна култура: същност, функции и промяна. С., УИ „Св. Климент Охридски”.

Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова, Н. (2006, 2009, 2012) Управленският процес и екипната дейност. София, НБУ.

Кови, С. (1999) Седемте навика на високоефективните хора. Кибеа, София.

Колев, Б. (2002) Икономическата култура. С., УИ “Стопанство”.

Ландсбърг, М. (2002) Основи на лидерството. Класика и стил, София.

Макариев, П. (2008) Мултикултурализмът между толерантността и признанието: към един диалогичен подход. София, Изток-Запад.

Максуел, Дж. (2010). 360-градусовият лидер. Как да влияете от всяка позиция в организацията. Изток-Запад.

Минков, М. (2007) Защо сме различни: междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса (второ преработено и допълнено издание). София, Класика и стил.

Морис, Ст., Уилкокс, Г., Нейсъл, Е. (2000) Как да бъдеш лидер на печеливш екип. Инфодар, София.

Олтмън, Й. (2000) Европейски размишления: за работата и културата. В: ”Управление на развитието и промяната”, Изд. УМ-НБУ – Open University.

Оуен, Х., Ходжсън, В., Газард, Н. (2005) Наръчник за лидери, „АМАТ-АХ”, С.

Панайотов, Д. (съст.) (2016) Лидерството – време е за промени. София, НБУ.

Панайотов, Д., (2008) Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение, в Попчев, И., Владимирова, К., Панайотов, Д., Стефанов, Н., Пенчев, Р., Драмалиева, В., Хаджиев, К., Маринова, Н., Мениджмънт и лидерство, НБУ, С, стр. 135 – 162.

Сотирова, Д. (2007) Организационно поведение и култура. С., Изд. Фабер.

Сотирова, Д. (2009) Бизнес етика: луксът, който си заслужава, без да струва много. С., НБУ.

Сотирова, Д., Ц. Давидков (2005) Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна. С., СУ – СтФ.

Стойчева, К. (2003) Толерантността към неопределеност. С., Изд. “Леге Артис”.

Сун Дзъ (2009) Изкуството на войната. Изд Труд.

Хемпдън-Търнър, Ч., А. Тромпернаарс (1995) Седемте култури на капитализма. Варна, ИК “ТедИна”.

Чавдарова, Т. (2004) Да правиш бизнес в България: между българската и западната икономическа култура. – „Социологически проблеми”, кн. 1-2/2004, 120–146.

Янкулов, Я. (2012) Организационна култура на търговците в България: изследване и препоръки за мениджмънта. С., „Авангард-Прима“.

Янкулов, Я. (2012) Мотивация на търговци и търговски екипи. С., „Авангард-Прима“.

Burns, J.M. (1978) Leadership, Harper & Row, NY.

Cooper, C., S. Cartwright, C. Earley (eds.) (2001) The International Handbook of Organizational Culture and Climate. Chichester UK, John Wiley & Sons Ltd.

Deal, T. E. & A. A. Kennedy (2000) Corporate Cultures: the Rites & Rituals of Corporate Life. Persues Publishing.

Driskill, G. W. & A. I. Brenton (2005) Organizational Culture in Action: A Cultural Analysis Workbook. Thousand Oaks, Sage Publications.

Hall, E. T. (1996) The Hidden Dimension. Doubleday, Anchor Press.

Harrison, L. & S. Huntington (2000) Cultural Matters: How Values Shape Human Progress. Basic Books.

Hofstede, G. (2001) Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Sage Publication.

Management Guide Bulgaria: A Handbook for Investors and Executives (2008). (Susanne Mueller – Еd.) Cross-Culture Publishing Ltd., Birmingham – Frankfurt/Main.

Средства за оценяване:

Две писмени индивидуални практически задания с равна тежест.