SQBM273D Трансформация на организацията

Анотация:

Процесът на управление на организационната промяна е далеч от линейно начинание. Дори и най-внимателно разработените планове за промяна могат да се разпаднат по време на внедряване, възпрепятствайки не само производството или предоставянето на услуги, но и разстройвайки живота на хората. Независимо от дългогодишната история от инициативи, въвеждащи промяна в организацията, съществуват малко доказателства, че те са устойчиви във времето.

Курсът поставя целите в две основни насоки:

Студентите да разберат как се постига организационната промяна

Студентите да изградят възможности и умения да се справят с промяната, съпътстваща техния професионален живот.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как се постига промяната в организацията;

• да осмислят критично основните фактори, които влияят върху процесите на промяна;

• да разбират основните етапи и характеристики им, през които преминава промяната;

• да разпознават основните техники за затвърждаване на промяната.

2) могат:

• Да прилагат шест стъпковия модел за промяна.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на предмета на курсове от подготвителен блок на магистърска програма „Мениджмънт за организационно съвършенство“

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на промените в организацията – видове и причини Парадигми и параметри на трансформациите в бизнес организациите
  2. Инструменти за проектиране и изпълнение на промените в организациите Трансформация на процесите и процедурите (Стандарти за управление от сериите ISO)
  3. Лидерство и стратегическо управление на трансформациите
  4. Организационна култура и управление на риска при реализирането на промените в бизнес организациите
  5. Дигитализация и устойчиво развитие чрез организационни промени
  6. Системи за контрол и оценка на трансформациите в организациите

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, К. – Трансформация на организацията, Лекционен курс, Moodle, НБУ, София

2. Алкалай, Ю., (2011). Управление на промяната, учебно помагало 2011, УМ, НБУ, София

3. Банчева, Е., Иванова, М., (2009). Управление на промяната. НБУ, София

4. Радев, К., Мирчев, М., Миронова, Н. (2007). Организационно поведение, С., Авангард Прима

5. Bate, P. (1995) Strategies for Cultural Change, Oxford, Butterworth-Heineman.

6. Buchanan, D and Badham, R. (1999) Power, Politics and Organisational Change, London, Sage.

7. Hammer, M. and Champy, J. (1993) Re-engineering the Corporation: a Manifesto for Business Revolution, London, Nicholas Brealey Publishing.

8. Henry, J. and Hope, V. (1994) ‘Cultural change and competitive performance’, European Management Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 401-6.

9. Peters, T. and Waterman, R. (1982) In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-run Companies, New York, Harper & Row.

10. Pugh, D. (1986) ‘Understanding and managing organisational change’ in Mabey, C. and Mayon-White, B. (eds.) Managing Change, London, Paul Chapman Publishing Ltd.

11. Rajan, A. (1997) ‘How not to manage culture change – a case study of the European finance sector’, European Management Journal, Vol. 13, No. 4, pp. 339-45.

Допълнителна литература

1. Кузманова, М., (2011). Управление на промените, УИ «Стопанство», УНСС, София

2. Wilcocks, L. and Grint, G. (1997) ‘Reinventing the organisation? Towards a critique of business process re engineering’ in McLoughlin, I. and Harris, M. (eds.) Innovation, Organisational Change and Technology, International Thomson Business Press. London