CELB142 Клетъчна биология

Анотация:

" Курсът по Клетъчна биология е базисен, теоретико-приложен курс, като към съответните тематични единици в лекционния материал са представени конкретните подходи и съвременни методи за изучаване на клетката и нейните структури. Фокусът е насочен към организацията и функциите на универсалните клетъчни органели и основните събития, свързани със поддържането, обновяването и регулаторната дейност на клетките. Анализират се различните видове молекули и механизмите, обезпечаващи функционирането на различните клетъчни структури и клетката като цяло. Особено внимание в лекциите е отделено на разпознавателните процеси между отделните компартменти с оглед изучаване на механизмите, управляващи сортирането и трафика на продукти в клетката и експорта им извън нея. Разгледани са факторите, определящи съдбата на клетката в отговор на промените и сигналите от околната среда, причините, водещи до нейната патология, клетъчна смърт: апоптоза и некроза.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите ще имат фундаментални познания за структурата и функциите на клетката - за молекулната, надмолекулна и ултраструктурна организация и механизмите, управляващи основните жизнени процеси в нея. В практическите занятия ще се създадат основни умения за самостоятелна работа и компетентност за анализ на електронограми и микроскопски препарати.

Очакваните резултати от обучението са студентите да:

2) могат:

" да използват правилно специфичната терминология, с която са означени структурите, процесите и функциите на клетките;

" да дефинират структурите и процесите на клетъчно равнище, като определят по специфичните свойства на основните клетъчни структури и процеси и обясняват връзката между тях

" да могат да представят в правилна последователност основните етапи в основните процеси в клетките и да посочат съществените характеристики на всеки етап;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Курсът по Клетъчна биология допълва, надгражда знания и умения придобити в обучението по биология, първо и второ равнище в 9 и 10 клас на средното образование.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Lodish H. et al., Molecular Cell Biology, 6th ed., 2008, W. H. Freeman and Company, New York

2. Драгоева А. и О. Димитров, 2005, Структура и функции на клетките, Издателство "Светлана", Шумен

3. Топузова-Христова, Т., В. Москова, Р. Вълчева-Саркър, Е. Стефанова 2008, Клетъчна биология - ръководство за упражнения, изд. ГераАрт

Допълнителна:

4. Alberts B et al., Molecular Biology of the Cell, 5th ed., 2007, Garland Science, New York

5. Попов Н., 2001 год., Биология на клетките, изд. Жовали.

6. Електронни on-line ресурси:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=books

http://www.cellbio.com/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 30% 30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 10% 10%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 60% 60%