CELB026 Генетика

Анотация:

Курсът представлява преглед на историческото развитие на генетиката от Мендел до съвременните изследвания на ниво ДНК. Целта на курса е да запознае студентите с основните концепции и приложения на науката Генетика. Особено внимание се отделя на молекулярните и физически основи на наследствеността и изменчивостта, както и на проявлението им на организмово и популационно ниво. Прави се въведение в генетиката на прокариоти и еукариоти, включително човешка генетика. Разглежда се приложението на генетиката в области като биотехнологии, селекция, екология, медицина.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Стефка Чанкова-Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- фундаменталните концепции на науката Генетика;

- предмета и проблематиката на основните раздели на Генетиката;

- каква е структурата и функцията на гените, хромозомите и генома като цяло;

- основните методи за анализ на генната регулация, функциите на протеините и качествените и количествени признаци;

- основните приложения на генетичното познание.

2) могат:

- разбират и описват основните методи на класическата и молекулярна генетика;

- да съотнасят генетични модели, теории и концепции към проблеми от реалния живот;

- да дискутират морални и етични въпроси, свързани с приложните аспекти на генетиката.


Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да имат знания, придобити от успешно завършени курсове GENB007, CELB006, CELB008 и CELB090.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. AN INTRODUCTION TO GENETIC ANALYSIS 8th Ed. (2000), Anthony Griffiths, Susan Wessler, Richard Lewontin, William Gelbart, David Suzuki, Jeffrey Miller (Eds.), W. H. Freeman and Company. ISBN-10: 0-7167-3520-2

2. GENETICS: PRINCIPLES AND ANALYSIS. 4th Ed. (1998), Daniel Hartl and Elizabeth Jones (Eds.), Jones and Bartlett Publ., Inc. ISBN 0-7637-0489-X

3. GENETICS. ANALYSIS OF GENES AND GENOMES. 7th Ed. (2009), Daniel Hartl and Elizabeth Jones, Jones and Bartlett Publ., Inc. ISBN 978-0-7637-5868-4

4. NEW THINKING ABOUT GENETICS 1st Ed. (2011), Kara Rogers (Ed), Britannica Educational Publishing, Inc., ISBN 978-1-61530-169-0 (eBook)

Средства за оценяване:

Тест 50%

Курсов проект 50%