CELB025 Вирусология

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с най-общите характеристики на вирусите, техните особености, болестите, които причиняват, диагностиката и лечението. Актуалността на курса се определя от обществената значимост на вирусните заболявания и от реалната възможност за използването на вирусите като агенти на Биологичното оръжие.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

акад. Ангел Гълъбов  
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Обща представа за вирусите и вирусните заболявания

2) могат:Да използват знанията си при решаване на диагностичен проблем


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:по биология и химия от средното образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Александров Е.: Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България; акад.изд. "Проф.Марин Дринов", 2007, 424 стр.

2.Бърдаров Св.: Ръководство по заразни болести; изд. "Медицина и физкултура",1979, стр.308

3.Добрев П.:Актуални проблеми при възпалителни заболявания на белите дробове; изд. "Медицина и физкултура", 2006,

4. Дундаров Ст.:Клинична вирусология; изд. "Медицина и физкултура", 2006, стр.191

5.Златев Ас., www.medinfo-bg.com

6. Илиев Б., Г. Митов, М. Радев: Инфектология; изд. "Проф.М.Дринов"; 2001:стр.280

7.Илиев Б., Г.Митов: Епидемиология на инфекциозните болести; изд. "Медицина и физкултура", 1994

8. Казанцев А.П., В.П. Силвестров:Тр.ВМА им.Кирова,1969, 187,

9. Коцева Р., С. Павлова- Илчева, T.Хаджиолова, Б. Петрунов: Съвременни методи за диагностика на грипа: изд. "Медицина и физкултура", София, 2007

10. Максимов В.: Пневмонии придобити в обществото. Актуални насоки за поведение при възрастни, Консенсуно становище на Българската работна група, Българско дружество по белодробни болести, София, 2007

11.Митов Г., В.Мандулов, Т.Даскалов: Респираторна микоплазмоза у човека;изд. "Хр.Г.Данов"Пловдив, 1974,стр.15

12.Порубиновская Н. М., М. А. Фурман; Советская медицина,1965,12, 18-22

13. Порубиновская Н. М., М. С. Захарова, М. А. Фурман; Вестник АМН СССР, 1965, 8,82-86

14. Сербезов Вл. и Зл. Кълвачев: Ку-треска. Подценена и недостатъчно позната, изд. "Изток-Запад", 2008

15.Тасков Б., В.Зозиков:Инфекциозни болести, изд. "Медицина и физкултура";1973, стр.165

16.Узунова В., Я Хараламбиева, И.Митов: Медицинското значение на инфекциите, причинени от и тяхната диагностика, сп.Съвременна медицина, 2005,6.стр.4352

17. Хаджиолова Т,Сл. Павлова, Р. Коцева: Възможности за съвременна диагностика на Грипа в условия на Очакване на Грипна Пандемия, сп. Инфектология, 2004;XLI,1:3-10

18. Шошков Ст.:Интерстициални пневмонии;изд. "Медицина и физкултура", София,1974, стр.89-99

19. Чилов К., Г. Христов, С. Нейчев, С. Господинова;Медицина,1953, 4-5:125-134

20.Янев А.,К.Костов:За пневмонията во кратце, сп.Медикарт, бр.1, март 2, 2008,14 стр.

Средства за оценяване:

Тест 50%

Участие в семинар 50%