ARAB281 Арабски език А2

Анотация:

Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А2 (малко напреднали- elementaire), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа и достигане до ниво за преминаване в курс OOLE381 Арабски език (В1.1). Тази цел предполага разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения, придобити в OOLE181 Арабски език А1; развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции на обучаваните, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието; усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк диапазон от думи,фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени ) с цел успешна комуникация на чуждия език.

2) могат:

• при слушане да разбират съобщения на един събеседник относно личен опит и събития от ежедневието; да разбират същественото от диалог между няколко участника в обичайна среда; да разбират основното от информация, чута от средствата за масова комуникация с добра акустична характеристика;

• при устна комуникация в директен контакт със събеседник, да продуцират реч, свързана с: пряк обмен на информация по познати теми, изказване на мнение, съгласие, несъгласие; определяне на срещи; телефонен разговор; даване на съвети, предупреждения, съобщения и др.;

• при четене да разбират къси автентични текстове, свързани с нужди от ежедневието, като писма, реклами съобщения, упътване, програма, афиш и др.; да извличат обща и специфична (но предсказуема) информация; да боравят с речник при работа с автентични текстове;

• при писане да пишат бележки, свързани с ежедневни нужди, и писма до близки хора; да изложат елементарен разказвателен текст.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предприятия и фирми Модели глаголи в арабския език. 1-ви модел. Сегашно и бъдеще време на глагола.
 2. Професии и месторабота Качествени и относителни прилагателни имена. Правилно множествено число на имената. Двупадежни имена.
 3. Време, климат, сезони Идафа. Съгласувано определение при идафа. „Разбито множествено число.
 4. Здраве, спешни ситуации Образуване на масдари и причастия на глаголи от 1 модел.
 5. Текущо оценяване
 6. Технологии и комуникации Употреба на слети местоимения с глаголи и предлози. Изразяване на принадлежност. Глаголът ???
 7. Държави и националности Глаголно изречение. Съгласуване на глаголно сказуемо с подлог.
 8. Административно устройство и политика Числително име – количествени числителни от 1-10. Правилни и неправилни корени в арабския език.
 9. Текущо оценяване
 10. Дрехи и мода Верижна идафа. Глаголът ??? Отрицателни изречения.
 11. Реклама Редни числителни (1-10) Наклонение на глагола. Глаголи от 2-ри и 3-ти модел.
 12. Преса и телевизия Повелително наклонение. „Кухи“ глаголи. Причастия и масдари от кухи глаголи.
 13. Организации и световни събития 4-ти и 5-ти модел на глагола. Наречия.
 14. Чувства и ценности Бройни числителни 11-99. Недостатъчни глаголи.
 15. Обобщение и преговор

Литература по темите:

1. بروستاد، ك.، التونسي، أ.، البطل، م.، الكتاب في تعلم العربية،2004

2. Wehr, Hans, Dictionary of Modern Written Arabic, 1994

3. Баранов, Х. Арабско-русский словарь, Москва, 2007