ARAB655  Семинар: "Харемът в дворците на Ориента"

Анотация:

Курсът има за цел да разшири и задълбочи познанията на студентите по история и култура на арабо-мюсюлманския свят, да развие в тях умения за самостоятелна работа при изготвянето на критични и аналитични текстове. Той запознава студентите с мястото и ролята на харема в дворцовия живот на Ориента, с влиянието му върху държавническите решения във всички области на политиката на мюсюлманските страни.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Мястото на харема в дворцовия живот на Ориента

• Ролята му на важен орган в управлението

• Женското присъствие и влияние в политическия живот на мюсюлманските страни

2) могат:

• Да анализират основните политически, исторически и културни фактори, свързани с появата и обособяването на харема като влиятелно пространство в ориенталския дворцов живот

• Да осмислят и анализират противоречивите нагласи и повърхностни схващания за харема единствено като място за удоволствие


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Възникване на харема като институция.
  2. Харемът по времето на Умайадите и Абасидите.
  3. Харемът в изкуството.

Литература по темите:

1. Alloula, Malek, The colonial harem, University of Minnesota Press, 1986.

2. Booth, Marilyn, Harem Histories: Envisioning Places and Living Spaces, Duke University Press Books, 2011.

3. Delplato, Joan, Multiple Wives, Multiple Pleasures& Representing the Harem, 1800-1875,

Fairleigh Dickinson University Press, 2002.

4. Grewal, Inderpal, Home and Harem: Nation, Gender, Empire and the Cultures of Travel, Duke University Press Books, 1996.

5. Peirce, Leslie P., The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Studies in Middle Eastern History, Oxford University Press, 1993.

6. Roberts, Mary, Intimate Outsiders: The Harem in Ottoman and Orientalist Art and Travel Literature, Duke University Press Books, 2007.