HISB631 Светът на възрожденския българин

Анотация:

•Курсът е посветен на всестранните промени в икономическия, социалния и духовния живот на българите през втората половина на 18 и през 19 в. Чрез представяне на основните тенденции и фактори в развитието на българското общество през Възраждането се цели да се изградят представи за преходния характер на този исторически период и за динамиката на промените (за Възраждането като епоха, но и като процес).

•Специално внимание е отделено на зараждането и развитието на модерни политически идеи, на техните носители, на национално-политическите програми и изяви на българите. Дълбоките преобразования в живота на хората (включително и на нивото на всекидневието) са разгледани като част от процесите на модернизация в тази част на Османската империя и Европейския Югоизток, в рамките и на европейския контекст.

•Курсът би трябвало да помогне на студентите да осмислят и съвременните измерения на възрожденския процес, мястото му в цялостното историческо развитие на нацията.

•Курсът формира умения за ориентиране в изворовата и историографската база на проблематиката на Българското Възраждане и за придобиване на начален опит за нейния анализ. Курсът цели и изграждането на умения за самостоятелно и групово представяне на устни и писмени разработки по конкретни теми.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Чрез запознаване с някои от най-важните исторически извори и специализираната литература, студентите получават знания за основните аспекти на възрожденските процеси и явления, видени в тяхното дългосрочно развитие и континюитет.

Студентите придобиват умения да вникват в същността на възрожденските процеси и могат да интерпретират възрожденското минало като част от българската история и от общоисторическия контекст на епохата; изграждат основни умения за анализ на специфичните за периода извори и способности за разбиране, ситуиране и представяне на възрожденските процеси и явления.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възрожденските българи в прехода към модерността
 2. Османската имперска система и българите
 3. Националното пробуждане – Паисий Хилендарски, Софроний Врачански
 4. Селското и градското стопанство
 5. Здравето и болестите, хигиената, лечението
 6. Делниците и празниците на възрожденските българи
 7. Семейството, махалата, общината, социалната структура на обществото. Българските елити през Възраждането
 8. Възрожденското школо – знанието, образованието, възпитанието на възрожденския българин
 9. Българите срещу Константинополската патриаршия за родни архиереи и църковно-национална самостоятелност
 10. Танзиматските реформи и българите
 11. Европа, Източният въпрос и българите
 12. Национално-политическите идеи и програми на българите през 19 в.
 13. Българските революционни организации и прояви
 14. Традиционната култура и модерните европейски тенденции, „алафрангата”
 15. Духът и историческото наследство на възрожденските българи

Литература по темите:

Основна литература

Българско възраждане. Христоматия по история на България. Част 2. С., 1969.

Генчев, Н. Българското възраждане. С., 1995.

История на българите. Т. 2. Късно Средновековие и Възраждане. С., 2004.

Мутафчиева, В. Избрани произведения Т.5: Османска социално - икономическа история. С., 2008.

Допълнителна литература

Балканският XIX век. Други прочити. С., 2006.

Времето на Левски. П. Митев (ред.). С., 2010.

Гаврилова, Р. Колелото на живота, С., 1999.

Гандев, Хр. Проблеми на Българското възраждане. С., 1976.

Генчев, Н. Българската култура XV–XIX в. С., 1988.

Генчев, Н. Левски, революцията и бъдещият свят. С., 1973.

Димитров, А. Училището, прогресът и националната революция. Българското училище през Възраждането. С., 1987.

Държава и църква. Църква и държава в българската история. С., 2006

Илчев, И. Рекламата през Възраждането. С., 1995.

История на България. Т. 5. С., 1985; Т. 6. С., 1987.

Косев, К. Русия, Франция и българското освободително движение. С., 1978.

Косев, К. Бисмарк, Източният въпрос и българското Освобождение 1856–1878. С., 2003.

Маджаров, М. Спомени. С., 2004.

Маркова, З. Българското църковно-национално движение до Кримската война. С., 1976.

Маркова, З. Българската екзархия 1870–1872. С., 1989.

Радкова, Р. Българската интелигенция през Възраждането. С., 1986.

Шарова, К. БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872–1873. С., 2008.

Шарова, К. Любен Каравелов и българското освободително движение. 1860–1867. С., 1970.

Цанев, Д. Българската историческа книжнина през Възраждането. С., 1989.

Янева, С. Българи – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя. Към историята на българския делови и социален елит през XIX в. С., Нов Български Университет, 2011.