HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време"

Анотация:

• Проектът има за цел студентите да се запознаят задълбочено с политическите система и идеологии, културни модели и влияния в европейската история през Средновековието и Новото време;

• Ролята на християнската религия и църква при формирането на новите европейски политически институции и култура;

• Да насочи студентите към самостоятелен анализ и познаване на новите историографски школи и идеи в историческата наука;

• Да получат по-детайлна представа за значими исторически събития и процеси.

прочети още
История

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
гл. ас. Методи Методиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните историографски теории и исторически модели..

• Приемствеността в държавните институции, политическа идеология и култура през Средновековието и Новото време.

• Ролята на християнството за формирането на съвременните политически и културни модели в Европа.

2) могат:

• Да анализират проблематиката на развитието на европейската цивилизация, политически модели, политическа идеология, институции.

• Да формират мнения за факторите на изграждане на средновековния и модерния свят, приемствеността на държавните институции.

• Ролята на църквата и държавата, формиране на нови направления в европейската култура


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Тема 1: Римската имперска система в средновековна Европа – държавни институции и политически идеи.

Бакалов, Г Византия - културно-исторически очерци. С. 1993

Гагова, К. Кръстоносните походи и България. С., 2004

Льо Гоф, Ж. Цивилизацията на средновековния Запад. С., 1999

Пти-Дютаий, Ш. Феодальная монархия в Франция и Англия Х-ХIII вв., М., 1938

История Европы. Т. II: Средневековая Европа. Отв. ред. Е. В. Гутнова и З. В. Удальцова. М., 1992

История на средните векове, т. I. Под ред. на С. Д. Сказкин. С., 1977

Cambridge Mediaval History. L.1984

Runciman, St. A History of the Crusades, I-III, Penguin 1965.

Folz, R. L'idee d'Empire en Occident du V-e au XIV -e siecle. Paris, 1953

Folz, R. La naissance du Saint empire. Paris, 1967

Roma-Constantinopoli-Mosca. Da Roma alla terza Roma, Documenti e studii, 1. Roma, 1983 etc

Тема 2: Византийският политически модел и култура на Балканите и в Източна Европа.

Бакалов, Г. Византия - културно-исторически очерци. С. 1993

Божилов, И. Византиският свят. С., 2009

Браун, П. Авторитетът и свещеното. Аспекти на християнизацията на римския свят. С., 2000

Мутафчиев, П. Изток и Запад в европейското средновековие. - ГСУ, ИФФ, ХХI кн. 2, 1925

Ahrweiler, H. L’ideologie politique de l’empire byzantin, Paris, 1975.

Byzantina: East and Latin West. Oxford, 1966

Ducellier, A. Byzance et le monde orthodoxe. Paris, 1986

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа по избраната тема.