HISB517 Религия, политика, личности: от Уиклиф до Ришельо

Анотация:

Религиите от незапомнени времена са били централен фактор в живота на обществата – не само в духовния, но и в техния ежедневен и политически живот. През огромната част от известната ни история на човечеството религията е била най-важен фактор в обособяването и организирането на общностите - етнически, културни, цивилизационни. От началото на Модерната история религиите са и основен националнообразуващ фактор.

Особено важно е мястото на религията през епохата на Модерната история или Новото време (края на ХV - началото на ХХ век). Тогава се оформя системата на държавите в Европа и света, осъществява се световна експанзия на група атлантически европейски страни, на историческата сцена излизат модерните нации, налага се системата на «Великите сили» или пентархия, събуждат се за самостоятелен живот народите включени в многоетничните империи. Всички тези големи процеси и явления са съпроводени с огромни напрежения, големи сътресения и мащабни двустранни и многостранни конфликти. При тези условия се засилва ролята на религията на различни нива, в Европа и света. Появяват се нов тип духовни и политически водачи, които отправят предизвикателство към догмите на западното християнство, към авторитета на папството и претенциите му универсално господство. Започва период на особено интензивни религиозни конфликти, които имат също така политически, икономически и културни измерения.

прочети още
История

Преподавател(и):

проф. Румен Генов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знания по: история на религиите и междурелигиозните отношения, новите типове духовно и политическо лидерство.

2) умения по: анализ на историческите процеси, на процесите на промяна и трансформация на духовния живот в Европа и света, както и съответните последици и дълготрайни резултати, които определят в голяма степен облика на модерния свят.


Предварителни изисквания:
Не се поставят такива. Желателно студентите да са слушали сродни курсове по история на модерния свят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бицилли, Петър М. Увод в изучаването на новата и най-новата история (Опит за периодизация). Второ изд. (София, 1993)

Бицилли, Петър М. Основни насоки в развитието на Европа. От началото на християнската ера до наше време [Изследване] 2. фототип. изд. (София, 1993).

Бицилли, Пьотр М. Европейската култура и Ренесансът: Избрани студии (София, 1994)

Боберо, Жак. История на протестантството. Прев. от френски. (София, 2004).

Вебер, Макс. Протестантската етика и духът на капитализма. Прев. от нем. (София, 1993).

Генов, Румен. Поява и развитие на протестантството. - Във: Влиянието на протестантските мисионери за духовното и политическо освобождение на българския народ. Научна конференция, СУ "Св. Климент Охридски", 29 март 2002 г. (София, 2003): 5-13.

Генов, Румен. Реформацията, секуларизацията и националнообразуващите процеси в Европа през ХVІ в. – В: Реформацията – история и съвременни измерения. Ред. Л. Стоянов (София: Нов български университет, 2007): 11-24.

Кернс, Ърл. Християнството през вековете: История на църквата. Прев. от англ. (София, 1998).

Калвин, Жан. Библейско християнство (София: Нов човек, 2000).

Калвин, Жан. Институти на християнската религия. Кн. 1-4. (София: Нов човек, 2003-2005).

Керотре, Мишел. История на Прусия. Прев. от френски. (София, 2005).

Лангли, Макензи. Реформация и революция. – В: Реформацията – история и съвременни измерения. Ред. Л. Стоянов (София: Нов български университет, 2007): 25-32.

Леви, Антъни. Кардинал Ришельо. Прев. от англ. (София: Персей, 2007)

Морган, Кенет (Ред.) Оксфордска история на Великобритания. Прев. от английски. (София, 2005).

Микел, Пиер. История на Франция. Прев. от френски. (София, 1999).

Николов, Йордан. Томас Мюнцер – велик европейски мислител и революционер. – Исторически преглед, 1976, кн. 3.

Николов, Йордан. Ересите в Западна Европа ХІІ-ХІІІ в. Социално-политически проблеми (София, 1989).

Николов, Йордан. Немската Реформация и някои църковни дейци в българските земи през ХVІ в.- В: Българо-германски отношения и връзки. Т. 1 (София, 1972).

Николов, Йордан. Мартин Лутер между Средновековието и Новото време. – Годишник на Софийския университет. Исторически факултет. Т. LXVIII (68), 1979.

Николов, Йордан. Ян Хус - предвестник на европейската реформация: 590 г. от изгарянето му на кладата - 06.07.1415 г. (София, 2005).

Пантев, Андрей, Глушков, Христо, Мишев, Радослав. История на Новото време (Велико Търново, 1994 и др. издания).

Пантев, Андрей, Гаврилов, Борислав. Пътят на модерния свят (София, 1994).

Перес, Хосе. История на Испания. Прев. от френски. (София, 2005).

Петков, Петко, Генов, Румен, Лунин, Александър. Исторически справочник. Ново време. (София, 1995).

Поснов, М. История на християнската църква. Т. І-ІІІ (София, 1993-94).

Рангелова, Стоянка. Томас Кранмър - теолог на Английската Реформация. - Науч. трудове на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Т. 38, 2000, № 1, с. 581-587

Робъртс, Джон М. Кратка илюстрована история на света. Прев. от англ. (София, 1999).

Стофер, Ришар. Реформацията. Прев. от френски. (Враца, 2000).

Тодоров, Цветан. Завладяването на Америка и въпросът за другия. Прев. от френски. (София, 2003).

Уелс, П. Понятието за държава в реформаторската мисъл и политическите поседствия. – В: Реформацията – история и съвременни измерения. Ред. Л. Стоянов (София: Нов български университет, 2007): 216-230.

Уолкър, Уилистън. Жан Калвин - реформаторът. Прев. от англ. (София: Нов човек, 2009)

Фехлауер, Адолф. Мартин Лютер - живот и вяра : [Биогр.] Прев. от англ. (София, 1994).

Шмале, Волфганг. История на Европа. Прев. от немски. (София, 2005).

Шулце, Хаген. Държава и нация в европейската история. Прев. от немски. (София, 2002).

Средства за оценяване:

Тестове (множествени и отворени въпроси) - формиращи 30 % от окончателната оценка; курсова работа по тема от плана - 50 %, и присъствие на лекции, участие в дискусии - 20 %.